پایان نامه با کلید واژگان لیگاندها، Sal، آمینهای، سالسیل

دانلود پایان نامه

کرد.
۵-از طریق نشاندن آنها بر روی سطح پایه نظیر سیلیکا می توان خواص کاتالیتیکی سطح را بهبود بخشید.
۶-کاندیدای مناسبی برای شناسائی یونهای فلزی متفاوت می باشند.
از این دسته لیگاندها خانواده Sal بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. این گروه از لیگاندها از واکنش مشتقات سالسیل آلدئید با انواع آمینهای دو دندانه یا سه دندانه و

دیدگاهتان را بنویسید