پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، سلسله مراتب، نقطه تقاطع

دانلود پایان نامه

اين که داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد. اندازه گيري هاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر تحقيق علمي را ناروا و بي اعتبار سازد. در مبحث روايي به گونه اي کلي ذات واقعيت مورد پرسش قرار مي گيرد. اعتبار را مي توان بدون تفحص درباره مقياس متغيرها مطالعه نمود، اما مطالعه روايي بدون بررسي ماهيت و معناي متغيرها امکان پذير نيست (حافظ نيا، ۱۳۷۷، ۱۳۱).
پايايي ابزاريست که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذيري نيز ياد مي شود و عبارت است از اين که اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان و مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. به عبارت ديگر ابزار پايا ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد. ابزار سنجشي معتبر است که داراي ويژگي هاي سازگاري و باز پديدآوري باشد. يعني بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتيجه يکساني توليد نمايد (حافظ نيا، ۱۳۷۷، ۱۳۶).
مشکل روايي و پايايي ابزار سنجش معمولاً متأثر از عوامل گوناگوني نظير پيچيدگي موضوع مورد مطالعه، عامل و منبع تهيه داده ها يعني انسان و روش ها و شرايط گردآوري اطلاعات است.

۳ ـ ۸ ـ ۱ روايي پرسش نامه
در اين تحقيق جهت سنجش روايي پرسش نامه، از معتبرترين روش موجود براي اين کار که انجام مصاحبه و استعلام نظرات اساتيد و خبرگان و اعمال اصلاحات احتمالي آن ها مي باشد استفاده گرديد. استفاده از اين روش کمک کرد تا با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان و اساتيد دانشگاه در مورد سؤالات و توانايي آن ها در آزمون فرضيات تحقيق، متوجه شويم که تا چه اندازه روش کار و ابزار سنجش مي تواند اهداف تحقيق را برآورد نمايد. آيا نتايج حاصل شده در پيش آزمون قادر به پاسخ گويي به سؤالات تحقيق مي باشد يا خير و در نهايت اتخاذ اين روش و تکيه بر اين ابزارها تا چه حد، اندازه و واقعيت مسأله را مي سنجد. پس از اخذ نظرات خبرگان اقتصادي و اساتيد دانشگاه و با اصلاحات مورد نظر اساتيد راهنما و مشاور، تغيير و اصلاح در بعضي از سؤالات و تبديل به سؤالات قابل فهم تر براي جامعه آماري و در نهايت حذف برخي از شاخص ها يا سؤالات و اضافه نمودن سؤالات مهم ديگر در ارتباط با سه متغير اصلي عوامل فني مربوط به مديريت و کارکنان ، عوامل رفتاري و عوامل فرهنگي، روايي پرسش نامه تامين گرديد. ذکر اين نکته ضروري است که جهت بررسي قابليت اعتبار و اعتماد نظرات جمع آوري شده در فرآيند تحليل سلسله مراتبي، از نرخ سازگاري (C.R) استفاده شده است و براي اين که نظرات جمع آوري شده قابليت اتکاء داشته باشند بايد نرخ سازگاري کمتر از ۰٫۱ باشد.

۳ ـ ۸ ـ ۲ پايايي پرسش نامه
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسش نامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي محاسبه آلفاي کرونباخ، ابتدا واريانس نمرات هر زير مجموعه سؤالات پرسش نامه و واريانس نمونه را محاسبه نموده، سپس با استفاده از رابطه (۳ ـ ۱) و نرم افزار SPSS مقدار ضريب آلفا محاسبه شده است:

( ۳ ـ ۱ )

مي دانيم هر قدر شاخص آلفاي کرونباخ به ۱ نزديکتر باشد، همبستگي دروني بين سؤالات، بيشتر و در نتيجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. معمولاً ضرايب اعتبار ۰٫۷ و يا بيشتر براي مقاصد پژوهشي کفايت مي کند. ضرايب پايايي مؤلفه ها از ۰٫۸۵۸ تا ۰٫۸۷۳ در نوسان بوده است. همچنين مؤلفه هاي “عدم ارائه گزارشات اساسي و به موقع براي تصميم گيري توسط واحد حسابداري” و “عدم باور مديران به سودمندي اطلاعات حسابداري” داراي کمترين و “عدم گرايش به روحيه همبستگي گروهي” داراي بيشترين ضرايب پايايي بوده اند. در نتيجه پايايي پرسش نامه مورد تأييد قرار گرفت.
جداول (۳ ـ ۱) و (۳ ـ ۲) خروجي نرم افزار SPSS جهت تعيين پايايي پرسش نامه را به صورت کلي و تک تک نشان مي دهد:

جدول (۳ ـ ۱) محاسبه آلفاي کرونباخ براي ۱۹ سؤال پرسش نامه
تعداد اقلام
آلفاي کرونباخ
۱۹
۸۷۱/۰

جدول (۳ ـ ۲) محاسبه آلفاي کرونباخ براي تک تک سؤالات پرسش نامه
آلفاي کرونباخ
شماره سؤال
آلفاي کرونباخ
شماره سؤال
۸۷۰/۰
سؤال ۱۱
۸۶۷/۰
سؤال ۱
۸۷۳/۰
سؤال ۱۲
۸۶۴/۰
سؤال ۲
۸۶۵/۰
سؤال ۱۳
۸۶۹/۰
سؤال ۳
۸۶۶/۰
سؤال ۱۴
۸۶۴/۰
سؤال ۴
۸۶۲/۰
سؤال ۱۵
۸۷۰/۰
سؤال ۵
۸۶۱/۰
سؤال ۱۶
۸۶۱/۰
سؤال ۶
۸۶۶/۰
سؤال ۱۷
۸۶۴/۰
سؤال ۷
۸۶۲/۰
سؤال ۱۸
۸۶۵/۰
سؤال ۸
۸۵۸/۰
سؤال ۱۹
۸۶۱/۰
سؤال ۹

۸۵۸/۰
سؤال ۱۰

۳ ـ ۹ روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها
۳ ـ ۹ ـ ۱ روش هاي آماري
روش توصيفي: عمدتاً از روش هاي محاسبه ي ميانگين (نسبت)، واريانس و استفاده از جداول تلخيص و طبقه بندي نمودارهاي گرافيکي (نمودارهاي ميله اي، دايره اي و … ) استفاده شده است.

۳ ـ ۹ ـ ۲ ساير روش ها
رتبه بندي عوامل با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP)
فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) يکي از معروف ترين فنون تصميم گيري چند منظوره است که اولين بار توسط توماس. ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گرديد. اين روش در هنگامي که عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبرو است مي تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي توانند کمي و کيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تص
ميم، آغاز مي کند. درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي دهد. سپس يک سري مقايسات زوجي انجام مي گيرد. اين مقايسات وزن هر يک از فاکتورها را در راستاي گزينه هاي رقيب مشخص مي سازد. در نهايت منطق AHP به گونه اي ماتريس هاي حاصل از مقايسات زوجي را با همديگر تلفيق مي سازد که تصميم بهينه حاصل آيد (آذر ع، معمارياني ع. ۱۳۷۴، ۲۲). هم اكنون كاربرد AHP بيشتر در تصميم گيري سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي از تخصيص منابع، ارزيابي عملكرد، تعيين توالي كار و ساير موارد مي باشد.

تکنيک AHP گروهي
ملاحظه شد که مقايسات زوجي به ازاي هر تابلو توسط تصميم گيرنده (DM)31 انجام مي پذيرد، ليکن ممکن است در يک تصميم گيري به جاي يک DM داراي چندين DM باشيم، در چنين حالتي تمامي نظرها مي بايد در هر تابلو ملحوظ گردد. در اين موارد از تصميم گيري گروهي مي توان از ميانگين هندسي براي عناصر ماتريس طبق رابطه (۳ ـ ۲) استفاده نمود:

(۳ ـ ۲)

چنانچه هر DM با توجه به تخصص و مسوليتش لازم باشد تا تأثير بيشتري بر آراء داشته باشد، وزن (wl) به نظرات وي اختصاص داده مي شود، که نتيجتاً از رابطه (۳ ـ ۳) استفاده مي گردد:

(۳ ـ ۳)

نظرات DM هاي مختلف بهتر است زماني وارد محاسبات گروهي گردد که نرخ سازگاري نظرات هر DM کمتر از ۰٫۱ باشد. از طرف ديگر، تلاش از طريق مباحثات گروهي بايد در جهت نزديک ساختن نظرات DM هاي مختلف به يکديگر بوده، بدان مفهوم که بايد از عدم توافقات زياد در بين نظرات مختلف جلوگيري شود. در غير اين صورت بهتر است ساختار رده اي موجود از مسأله عميق تر شده و به منظور درک بهتر جزئيات رده هاي مختلف نيز بيشتر شکافته شوند، در غير اين صورت ادغام نظرات DM ها با تعارضات زياد خالي از اشکال نخواهد بود (اصغر پور، ۱۳۷۷، ۳۰۸ – ۳۰۶).

تحليل سلسله مراتب فازي (FAHP32)
روش AHP بطور گسترده در انتخاب يک گزينه از بين ساير گزينه ها استفاده شده است، اما در AHP کلاسيک، مقايسات زوجي براي هر سطح با توجه به هدف انتخاب بهترين گزينه با استفاده از مقياس نه تايي انجام مي شود؛ بنابراين بکارگيري AHP ساعتي داراي کمبودهايي است. بنابراين AHP متعارف و کلاسيک، در دستيابي دقيق نيازمندي هاي تصميم گيران، ناکافي و ناکارآمد به نظر مي رسد. به منظور مدل سازي اين نوع از عدم اطمينان ها در ترجيحات افراد بشر، تئوري مجموعه هاي فازي بايد با مقايسات زوجي ـ به عنوان توسعه ايي از تکنيک AHP ـ ترکيب شود. اين تکنيک تصميم گيري ترکيبي درک دقيق تري از فرآيند تصميم گيري ارائه داده است (۲, ۲۰۰۶Ayag, et al, ).
در اين قسمت تحليل سلسله مراتبي فازي که در ابتدا توسط چانگ (۱۹۹۶ Chang,) معرفي شد، مورد بررسي قرار گرفته است. اگر مجموعه موضوعات به صورت {n x …, , 3 x , 2 x , 1 x}= X مجموعه هدف به صورت به صورت {n g … , 3 g , 2 g , 1 g}= G تعريف گردند، بر طبق روش تحليلي چانگ هر موضوع براي هر هدف به ترتيبي که انجام مي شود مورد تحليل قرار مي گيرد. بنابراين تحليل M، براي هر هدف ارزش گذاري شده که از طريق رابطه (۳ ـ ۴) بدست آمده است:

(۳ ـ ۴)

که در آن (m …, , 3 , 2 , 1 )= g همان اعداد فازي مثلثي۳۳ بوده که پارامترهاي آن l ، m و u به ترتيب عبارت بودند از کم احتمال ترين ارزش، محتمل ترين ارزش و بيشترين ارزش ممکن. يک عدد فازي مثلثي به صورت (l,m,u) نشان داده شده است.
گام هاي تحليل چانگ به شرح زير مي باشد (۱۲۷۲ ,۲۰۱۰ (Yüksel, et al, :
گام ۱: ارزش ترکيبي فازي با توجه به i امين مورد، به صورت رابطه (۳ ـ ۵) تعريف شده است:

(۳ ـ ۵)

براي بدست آوردن عمليات جمع ارزش هاي تحليل m براي يک ماتريس خاص به صورت رابطه (۳ ـ ۶) انجام شده است:

(۳ ـ ۶)

براي بدست آوردن عبارت عمليات جمع فازي ارزش هاي (m …, , 3 , 2 , 1) = g مطابق با رابطه (۳ ـ ۷) محاسبه شده است:

(۳ ـ ۷)

و سپس معکوس بردار فوق به استفاده از رابطه (۳ ـ ۸) محاسبه شد:
(۳ ـ ۸)

به طوري که: li ,mi 0 ui.
در نهايت براي بدست آوردن Si، عمليات ضرب مطابق با رابطه (۳ ـ ۹) انجام شده است:

(۳ ـ ۹)

گام ۲: اگر (۱ u , 1 m , 1 1 )= 1 M و (۲ u , 2 m , 2 1 )= 2 M دو عدد فازي مثلثي باشند، درجه احتمال اين که (۲ u , 2 m , 2 1 )= 2 M (1 u , 1 m , 1 1 )= 1 M به صورت رابطه (۳ ـ ۱۰) تعريف شده است:

(۳ ـ ۱۰)

اين رابطه همچنين مي تواند به صورت رابطه (۳ ـ ۱۱) نيز بيان شود:

(۳ ـ ۱۱)

شکل (۳ ـ ۱) رابطه (۳ ـ ۱۱) را نشان داده که در آن d عرض نقطه تقاطع D در محور افق بين و مي باشد.
براي مقايسه ۱M و ۲M نياز به هر دو ارزش (۲M 1M)V و (۱M 2M)V مي باشد.

شکل (۳ ـ ۱) تقاطع ۱M و ۲M

گام ۳ : درجه احتمال اين که يک عدد فازي، بزرگتر از k عدد فازي (k …, , 3 , 2 , 1 = i) Mi باشد به صورت رابطه (۳ ـ ۱۲) تعريف شده است:

(۳ ـ ۱۲)

فرض شده که (d(Ai) = min V (Si ? Sk براي n , … , 3 , 2 , 1= k وk ? i ، سپس بردار وزني از رابطه (۳ ـ ۱۳) بدست آمده است:

(۳ ـ ۱۳)

که در آن (n … , 3 , 2 , 1 = i) Si ، n عنصر مي باشند.
گام ۴: از طريق نرمال سازي ، بردار وزني نرمال شده با استفاده از رابطه (۳ ـ ۱۴) محاسبه شده است:

(۳ ـ ۱۴)

که در اينجا W عددي غير فازي بوده است.
ارزش‌گذاري معيارها، از طريق مقايسه‌ زوجي و اعطاي امتيازات كه اعداد فازي مثلثي هستند و بيانگر ارجحيت يا اهم
يت بين دو معيار است، صورت مي‌پذيرد. لذا تصميم‌گيرنده شاخص‌ها را با هم مقايسه مي‌كند و از اعداد فازي مثلثي براي مقايسات زوجي استفاده مي‌كند. با استفاده از طيف ۱/۹ تا ۹ ساعتي مي‌توان ماتريس مقايسات زوجي را به صورت اعداد فازي مثلثي تشكيل داد. يعني تصميم‌گيرنده ترجيحات خود را با مقايسه زوجي عناصر هر سطح نسبت به سطوح بالاتر به شيوه‌ي فازي بيان کرده است.

تحليل واريانس
جهت تحليل تأثير عوامل دموگرافيک بر اظهارنظر افراد از تحليل واريانس استفاده شده است.

۳ ـ ۹ ـ ۳ مدل تحقيق
y = f ( x1 , x2 , x3)
y = متغير وابسته = تصميم گيري مديران
x1, x2 , x3 = متغيرهاي مستقل
x1 = موانع فني مربوط به مديريت و کارکنان در عدم بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي
X2 = عوامل رفتاري در عدم بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي
X3 = عوامل فرهنگي در عدم بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي

متغيرهاي مورد بررسي
در اين تحقيق متغيرهاي “موانع فني مربوط به مديران و کارکنان”، “موانع رفتاري” و “موانع فرهنگي” عدم بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي متغيرهاي مستقل و بهبود تصميم گيري متغير وابسته بوده است. تلاش شده است ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در قالب سؤالات پرسش نامه گنجانده شود. در تنظيم پرسش نامه پژوهش متغيرهاي مستقل تعريف عملياتي شده اند.

۳ ـ ۹ ـ ۴ نرم افزارهاي مورد استفاده
* نرم افزار Expect Choice جهت تحليل مسائل تصميم گيري که امکان طراحي نمودار سلسله مراتبي (Hierarchy)، تعيين ترجيحات و اولويت ها و محاسبه ي وزن نهايي اولويت ها را دارد.
* نرم افزار SPSS جهت انجام محاسبات آماري.
* نرم افزار Excel جهت پردازش اوليه داده ها.

فصل چهارم
يافته هاي تحقيق

۴ ـ ۱ پيشگفتار
اطلاعات جمع آوري شده به منظور استنتاج صحيح آماري و توجيه و تفسير دقيق، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. با تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش، سؤالات تحقيق پاسخ گفته مي شود و انتظار مي رود با پاسخ به سؤالات بتوان به اهداف تحقيق نائل آمد. در فصل اول اين تحقيق، کليات پژوهش عنوان گرديد و در فصل دوم با مرور ادبيات تحقيق و بررسي تحقيقات گذشته، به شناسايي معيارها و عوامل مؤثر در موضوع اجراي تحقيق و انجام مدل پرداخته شد. در فصل سوم عوامل انتخابي با در نظر گرفتن شاخص هاي هر کدام در مراحل مختلف مدل دسته بندي گرديد. ابزار و روش هاي تجزيه و تحليل و پايايي و روايي ابزار تحقيق ارائه شد. اين فصل بررسي و تجزيه و تحليل يافته هاي حاصل از تحقيق را ارائه داده است. عمده مطالبي که در اين فصل مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند عبارتند

دیدگاهتان را بنویسید