پایان نامه با کلید واژگان -۱۰، n، باافزایش، یاکاهش

دانلود پایان نامه

کمپلکسهای خنثی تشکیل می دهند. .] ۳۶[

M:VO+2,Be+2,Zn+2,Co+2,Ni+2

تحقیقات نشان داده است که در این سری از کمپلکسها زمانی کهn = 2 -10 است ساختار و مغناطیس پذیری گونه های سنتز شده باافزایش یاکاهش n تغییر می کند. برای مثال زمانی که

دیدگاهتان را بنویسید