پایان نامه با کلید واژگان ]۲۸،۲۹[، شند.، ۱-Schif1f، base

دارا باشند باعث توجه به لیگاندهائی شده است که اندازه و ظرفیت آنها برای تشکیل کمپلکسهای میزبان- میهمان مناسب باشد. این کمپلکسها نخستین مدل از مدلهای آنزیمی می با شند. ]۲۸،۲۹[
در کمپلکسهای دو هسته ای حاصل از بازهای شیف مناسب، زمانی که دو مرکز فلزی پارامغناطیس باشند این دو

۱-Schif1f base

مرکز فلزی از طریق اتمهای

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید