پایان نامه تحولات نظام آزادی//مدت آزادی مشروط

پایان نامه تحولات نظام آزادی//مدت آزادی مشروط

مدت آزادی مشروط

در زمینه مدت آزادی مشروط همانگونه که قانون مقرر داشته است: « مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»(ماده ۵۹ قانون جدید) همچنین «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع واحوال وقوع جرم و خصوصیات روانی وشخصیت مجرم ،او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید دادگاه دستورات مذکور و عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.»(ماده ۶۰ قانون جدید).این ماده مطابق تبصره۳ ماده۳۸ قانون سابق می باشد که قانونگذارآنرا در ماده ای جداگانه در قانون جدید پیش بینی نموده است.

هر چند این ماده اشکالات قانون سابق را بر طرف کرده اما ممکن است ایراد شود که قانون قبلی از نظر اینکه قلمرو مدت را محدود می کند و دست دادگاه را باز می گذارد دچار اشکال است، اما به نظر دکتر نوربها : اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم  وآن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاهها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند این اشکال قابل رفع است و در نهایت می توان گفت مدت آزادی مشروط را نمی توان کمتر از یک سال و بیشتر از 5 سال تعیین کرد. اگر مدت حبس موضوع آزادی مشروط کمتر از 1 سال باشد از شمول آزادی مشروط خارج شده است و دادگاه بعد از تعیین مدت آزادی مشروط نمی تواند آنرا تغییر دهد[1].

2-2-2-2-  شرایط لازم الرعایه

هرگاه محكوم در زمان استفاده از آزادي مشروط مرتكب يكي از اعمال ذيل شود بنابه تقاضاي دادستان و بر طبق حكم دادگاه براي اجراي بقيه مدت مجازات به زندان بازگشت داده مي‌شود و مدتي كه در آزادي مشروط گذشته جزء مدت محكوميت محسوب نخواهد شد.

1-   تكرار در نقض محدوديتهايي كه دادگاه احتمالاً مقرر داشته، با وجود اخطار رسمي دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط

2-   هرگاه ثابت شود كه شخصي كه از آزادي مشروط استفاده مي‌كند براي اعتمادي كه به او شده است شايسته نبوده است[2].

[1] – نجار زاده، نیما، آزادی مشروط زندانیان، انتشارات مقالات حقوقی، سال هفتم، شماره 33، ص 34

[2] – باهري، محمد، همان، ص 469

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی