پایان نامه درمورد اکسیداسیون

ها که در ساختن رنگ مو استفاده می شوند رنگ های اکسیداسیون شاخته می شوند . گروه های بسیار کوچکی از آن ها به عنوان رنگ های سنتزی تمایل به سوبستراهای پروتئینی دارند مثل چوب]۱۷[.
کاربرد رنگ ها:
رنگ ها ترکیباتی هستند که نور با طول موج های مرئی را جذب می کنند . ساختار کلی برای جذب نور توسط مولکول های رنگ در گروه کروموفور آن نهفته است

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید