پایان نامه درمورد تبدیلی، ، ،

دانلود پایان نامه

تابع برازندگی می تواند بر دو قسم باشد، تابع هدف و تابع هزینه که الگوریتم در تابع هدف در پی بیشینه سازی و در تابع هزینه در پی کمینه سازی است، به عبارت دیگر برازندگی در تابع هدف مقدار بیشتر و در تابع هزینه مقدار کمتر در نظر گرفته می شود. برای مثبت بودن برازندگی میتوان تابع برازندگی را از تبدیلی مناسب روی تابع هزینه به دست آورد. فرض

دیدگاهتان را بنویسید