پایان نامه درمورد تبدیلی، ، ،

تابع برازندگی می تواند بر دو قسم باشد، تابع هدف و تابع هزینه که الگوریتم در تابع هدف در پی بیشینه سازی و در تابع هزینه در پی کمینه سازی است، به عبارت دیگر برازندگی در تابع هدف مقدار بیشتر و در تابع هزینه مقدار کمتر در نظر گرفته می شود. برای مثبت بودن برازندگی میتوان تابع برازندگی را از تبدیلی مناسب روی تابع هزینه به دست آورد. فرض

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید