پایان نامه درمورد تبدیلی، ، تابع،، ‌آید.

دانلود پایان نامه

نشان می‌دهد. تابع برازندگی میتواند از تبدیلی مناسب بر روی تابعی که قرار است بهینه شود، بدست ‌آید. این تابع، هر فرد را با یک مقدار عددی ارزیابی می‌کند که کیفیت آن را مشخص می‌نماید. هر چه کیفیت فرد بالاتر باشد، مقدار برازندگی آن بیشتر است و احتمال مشارکت برای تولید نسل بعدی نیز افزایش خواهد یافت. همانطور که در قسمت های قبل بیان شد،

دیدگاهتان را بنویسید