پایان نامه درمورد جدول۱-۲:گروه، ]۱۷[.، گوناگونی، ها]۱۷[

دانلود پایان نامه

گروه های عاملی کمکی هستند که مهم ترین آن هیدروکسیل می باشند. رنگ های آزو گسترده ترین،کم هزینه ترین،و پایا ترین هستند که می توانند برای مواد گوناگونی استفاده شوند ]۱۷[.
جدول۱-۲:گروه بندی کاربردی رنگ ها]۱۷[

سوبستراها

ویژگی ها

نوع

دیدگاهتان را بنویسید