پایان نامه درمورد داده ها و اطلاعات، پرسش نامه

دانلود پایان نامه

که از اماکن گردشگردي بازديد مي کردند تکميل گرديد چرا که ساير روش هاي مطالعاتي مانند روش آزمايشگاهي و… در اين پژوهش کاربردي نخواهد داشت.
۳-۶)ابزارهاي گردآوري اطلاعات
۳-۶-۱)پرسشنامه
پرسشنامه يکي از ابزارهاي رايج پژوهش و روشي مستقيم براي جمع آوري داده هاي پژوهش است. پرسشنامه مجموعه سؤالات(عبارات يا گويه ها) است که تمامي شاخصهاي همه مفاهيم منظور در فرضيه ها را در بر مي گيرد و پاسخ دهنده با ملاحظه آنها را پاسخ ميدهد. هر پرسشي با يکي از شاخص ها متناظر است و پاسخي که دريافت مي کند اطلاعات لازم براي سنجيدن فرضيه را فراهم مي کند. از طريق پرسشنامه مي توان دانش، علايق، نگرشها و عقايد فرد را در ارتباط با موضوعي خاص مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبل وي پي برد و به آنچه در حال حاضر انجام مي دهد، آگاهي يافت (آصف زاده، ۱۳۸۳: ۱۹۰).
۳-۶-۲) مصاحبه
يکي از ابزارهاي رايج در پژوهش و نوعي روش کيفي در جمع آوري داده ها ست که دو طرف مصاحبه گر و مصاحبه شونده دخيل هستند که در اين روش از افراد صاحب نظر يا داراي تجربه يا دخيل در مورد موضوع نظرخواهي ميشود اين نظر خواهي به هر روشي صورت گيرد شفاهي،تلفني ضبط صدا و… براساس پاسخهاي مصاحبه شونده است و در نهايت پاسخ هاي فرد تجزيه و تحليل و نتيجه گيري ميشود (آصف زاده ۱۳۸۳ :۱۹۰)
در اين پژوهش براي بررسي احساس امنيت در گردشگران از پرسش نامه ۲۰ سوالي با مقياس ۵ گزينه اي طيف ليکرت به صورت خيلي خوب(۵) خوب (۴) متوسط(۳) کم (۲) خيلي کم (۱) استفاده شد و براي بررسي اقدامات کنترلي پليس مصاحبه اي باز با فرماندهان ومسئولين پاسگاه هاي انتظامي که در برقراري امنيت عمومي در اماکن مورد مطالعه نقش فعال داشتند صورت گرفت.
۳-۷) روشهاي سنجش روايي و پايايي
روايي آن خصيصه و يا ويژگي ابزار گردآوري اطلاعات است که مقولاتي را تعيين کند که براي آن ها در نظر گرفته شده است. براي بالا بردن روايي پرسشنامه از نظرات اساتيد محترم صاحب نظر استفاده شد و سؤالات پرسشنامه مورد ارزيابي و بازنگري قرار گرفت (آصف زاده ۱۳۸۳ :۱۹۰).
اعتبار يا پايايي، آن خصيصه يا ويژگي ابزار گردآوري اطلاعات است که در طول زمان ثبات و پايداري خود را حفظ نمايد (آصف زاده ۱۳۸۳ :۱۹۰). براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است . پايايي پرسشنامه بدو ورود ۹۵ /۰ و پايايي پرسشنامه بعد از ورود ۹۷ /۰ بدست آمده است .
۳-۸)روش هاي تحليل داده ها
۳-۸-۱)آمار توصيفي
در تجزيه و تحليل توصيفي پژوهشگر ابتدا داده هاي جمع آوري شده را با تهيه و توزيع جدول فراواني خلاصه مي کند وسپس به کمک نمودار آن ها را نمايش مي دهد و سرانجام، با استفاده از ساير شاخص هاي آمار توصيفي(ميانگين، انحراف معيار، فراواني ها، نمودار آماري) آن ها را خلاصه مي کند. در اين بخش محقق با استفاده از جداول توزيع فراواني و اطلاعات مربوط به جداول آن نظير ميانگين، فراواني، درصد فراواني، نمودار آماري و انحراف معيار اطلاعات پرسشنامه و ساير اطلاعات مربوط به گويه ها به تجزيه و تحليل اطلاعات مي پردازد.

۳-۸-۲)آمار استنباطي
آمار استنباطي آن دسته از روش هاي آماري است که ما را قادر مي سازد تا با استفاده از داده هاي دانسته شده به اطلاعات ناشناخته برسيم. آمار استنباطي با دو دسته از مسائل سر و کار دارد. ابتدا به برآورد مي پردازد و سپس به آزمون فرضيه اقدام ميشود. بنابر ماهيت داده ها و اطلاعات جمع آوري شده از روش هاي زير استفاده شده است:
۳-۸-۲-۱)ضريب همبستگي پيرسون
با توجه به اين که در اين پژوهش داده هاي جمع آوري شده با استفاده از مقياس اندازه گيري فاصله اي اندازه گيري شده اند، براي محاسبه ضريب همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود. فرمول محاسبه ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون مطابق زير است :

ضريب همبستگي
تعداد آزمودني ها
نمره آزمودني در متغير اول
نمره آزمودني در متغير دوم
مجموع
۳-۸-۲-۲)آزمون كاي اسكوور
اين آزمون حهت بررسي وجود همبستگي بين نسبتهاي مشاهده شده در جامعه آماري با نسبتهاي مورد انتظار مورد استفاده قرار مي گيرد. نسبتهاي مورد انتظار در اين تحقيق براي هر کدام گزينههاي خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي کم، ۲۰ درصد در نظر گرفته شد (نسبتهاي برابر براي تمام گزينهها). فرض صفر در اين مورد عدم اختلاف معني دار بين نسبتهاي مشاهده شده با نسبتهاي مورد انتظار بود. به همين علت به اين روش آزمون جداول توافقي كاي اسكوور نيز گفته مي شود كه با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود.

X2: كاي اسكوور
Ci: مقادير مورد انتظار
Co: مقادير مشاهده شده
جهت رد يا قبول فرض صفر از مقايسه مقادير X2 محاسبه شده با مقادير جدول X2 در سطح احتمال ۰۵/۰ و ۰۱/۰ استفاده شد. هرگاه X2 محاسبه شده بزرگتر از X2 جدول باشد H0 رد شده و H1 قبول ميشود در غير اين صورت H1 رد ميشود. هرگاه ميزان P- value از ۰۵/۰ بيشتر باشد فرض H0 رد و غير اين صورت پذيرفته خواهد شد.
۳-۸-۲-۳) تجزيه واريانس يک طرفه (ANOVA)
جهت تعيين اختلاف معني داري بين ميانگين انواع اقدامات پليس در جذب گردشگر و تعيين عوامل با تأثير بيشتر از تجزيه واريانس يک طرفه استفاده گرديد.
به منظور تسهيل و تسريع محاسبات آماري از نرم افزار آماري SPSS Ver.21 استفاده گرديد.
۳-۹) خلاصه فصل ۳
در اين تحقيق اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل پرسشنامه از پيش طراحي شده بدست آمد. براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفاي
کرونباخ استفاده شد که پايايي پرسشنامه بدو ورود ۹۵ /۰ و پايايي پرسشنامه بعد از ورود ۹۷ /۰ بدست آمده است .جامعه آماري کل گردشگراني که در طي سال ۱۳۹۱ از مراکز گردشگري استان ديدن نمودند، بود، از اين تعداد ۳۶۰ نفر گردشگر داخلي و خارجي بطور تصادفي انتخاب شدند در اين تحقيق پنج عامل اقدامات حفاظتي و امنيتي پليس، رفتار و منش پليس، گشت پليس در مکان هاي گردشگري، پايگاه هاي پليس در مکان هاي گردشگري و اقدامات ترافيکي و روان سازي ترافيک مورد بررسي قرار گرفت.

فصل چهارم:نتايج پژوهش
جامعه آماري در اين پژوهش کل گردشگراني بودند که در سال ۱۳۹۱ از مراکز گردشگري استان ديدن نمودند که از اين تعداد ۳۶۰ نفر گردشگر داخلي و خارجي بطور تصادفي انتخاب شدند.
۴-۱)تحليل توصيفي داده ها
از کل ۳۶۰ گردشگر مورد بررسي در اين تحقيق، ۸/۱۲ درصد (۴۶ نفر) گردشگر خارجي و ۲/۸۷ درصد (۳۱۴ نفر) گردشگر داخلي بودند (نمودار ۴-۱). همچنين ۴/۶۸ درصد گردشگران مرد و ۶/۳۱ درصد آنها نيز زن بودند.

نمودار ۴-۱: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب داخلي يا خارجي بودن آنها.

۱/۲۶ درصد از گردشگران خارجي داراي مليت عراقي بودند که بيشترين فراواني را در بين گردشگران خاجي به خود اختصاص داد. همچنين ۷/۲۱ درصد از گردشگران خارجي داراي مليت ترکمنستاني بودند که از نظر فراواني در بين گردشگران خارجي در رتبه دوم قرار داشت. گردشگران با مليت آذربايجان، ترکيه، چين، هند، کويت، عربستان، پاکستان و آلمان در رتبههاي بعدي فراواني قرار گرفتند (نمودار ۴- ۲).

نمودار ۴- ۲: توزيع فراواني گردشگران خارجي مورد بررسي بر حسب مليت آنها.

در بررسي انگيزه گردشگري و بازديد از اماکن تاريخي قزوين، ۳/۵۷ درصد گردشگران، ديدار از آشنايان و دوستان را علت اصلي مسافرت خود را عنوان نمودند که بيشترين فراواني را در انگيزه گردشگري به خود اختصاص داد. انگيزه مسافرت ۳/۲۴ درصد گردشگران، تفريحي و سياحتي بود که از نظر فراواني در رتبه دوم قرار داشت. انگيزه زيارتي و درماني به ترتيب در رتبههاي بعدي فراواني انگيزه گردشگري را داشت (نمودار ۴-۳).

نمودار ۴-۳: توزيع فراواني گردشگران مورد بررسي بر حسب انگيزه گردشگري.

در بررسي توزيع سني گردشگران، گروه سني ۴۴-۳۵ ساله با فراواني ۲۴ درصد، بيشترين فراواني را داشتند. گروههاي سني ۵۴-۴۵ و ۳۴-۲۵ ساله به ترتيب با فراو

دیدگاهتان را بنویسید