پایان نامه درمورد دو قطبی

دانلود پایان نامه

ول (۳-۱۱) ممان دو قطبی ساختار های مختلف آمده است. برای تعیین میزان قطبیت ساختار های مورد مطالعه از ممان دو قطبی کمک می گیریم.

جدول۳- ۱۱( ممان ساختارهای قبل و بعد از اتصال مولکولMNU به نانولوله به روش DFT/B3LYP 6-31G(d) (برحس

دیدگاهتان را بنویسید