پایان نامه درمورد سلولزی، چوب،چرم،سیلک،کاغذ،فیبرهای، سلولزی،کتان،ویسکوز،کاغذ،چرم، راکتیو)

دانلود پایان نامه

و یا کرومیوم) و یک یا چند مولکول رنگ(اسیدی یا راکتیو)

کمپلکس فلزی
فیبرهای سلولزی،کتان،ویسکوز،کاغذ،چرم و نایلون
باندهای مولکولی بزرگ واندروالس به فیبر
مستقیم
فیبرهای مصنوعی،کاغذ و جوهر چاپ
ترکیبات کاتیونی که به گروه های اسیدی فیبر متصل می شوند
بازی
چوب،چرم،سیلک،کاغذ،فیبرهای سلولزی اصلاح شده و آلومینیوم آبکاری

دیدگاهتان را بنویسید