پایان نامه درمورد سیلک، دارد]۱۷[.، کاتیونی:، ،چون

و پروتئین ها:
که معمولا به شکل باندهای یونی وابسته به ماتریس پلیمری است. در این مورد رنگ باید بار منفی ایجاد کند چون پلی آمیدها مثل نایلون ، پروتئین و چوب، سیلک بار مثبت دارد]۱۷[.
رنگ برای پلیمرهای کاتیونی:
در این مورد هم رنگ باید باندهای یونی داشته باشد البته با بار مثبت ،چون پلیمرها بار منفی حمل می کنند]۱۷[.
رنگ

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید