پایان نامه درمورد نیتروز۲۶، C.Iباز، آزو، فتالئین۲۸

یعنی الکترون ها با باند دوگانه.
جدول۱-۱:طبقه بندی و مثال هایی از رنگ ها بر اساس کروموفور]۱۷[
مثال
کروموفور
گروه
C.Iاسید زرد ۲۴

رنگ های نیترو۲۵
متیل اورانژ

رنگ های آزو
سبز سریع O

رنگ های نیتروز۲۶
C.Iباز بنفش ۳

رنگ های تری فنیل متیل۲۷
فنول فتالئین۲۸

رنگ های فتالئین۲۹
گروه های اضافی دیگر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید