پایان نامه درمورد ni، GA، دودویی، m

شود) می باشد که هریک از این مقدارهای معین به صورت کاملا تصادفی از میان تمامی مقادیر ممکن در فضای جستجو تشکیل می‌شود. جمعیت اولیه بصورت زیر نمایش داده می‌شود، هر یک از ni ها همان کروموزومها یا اعضا هستند، که به عنوان ورودیهای GA عمل میکنند.
(۳-۱)
هر کروموزوم دارای m ژن می‌باشد که در سیستم دودویی هر چند ژن نماینده یکی از

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید