پایان نامه درمورد sp3، s، ،

دانلود پایان نامه

های متصل به آن با افزایش درصد خصلت s در پیوند افزایش می یابد یعنی sp3 i m c a e k g : قطبیت پیوند NH2
درمورد NO، بار اتمی O(6) در کل ساختار ها تغییر چندانی نکرده است، جز ساختار (l) که در آن بار اتمی O(6) کاهش یافته است. اما بار اتمی N(5) در ساختار های (b)، (d)،

دیدگاهتان را بنویسید