پایان نامه رایگان با موضوع بیماران اسکیزوفرنی

دانلود پایان نامه

کمتر از ۱% دارو به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار دفع می شود و ۱۸% داروی اصلی در مدفوع دیده می شود.
۲-۴-۲. مکانیسم اثر دارو
آریپیپرازول یک داروی آنتی سایکوتیک آتیپکال است که آنتاگونیست رسپتور ۵-HT2A و پارشیال آگونیست رسپتورهای ۵-HT1A و D2 دوپامین است.
بیماران اسکیزوفرنی ممکن است علائم مثبت مانند توهم، هذیان و خصومت و علائم

دیدگاهتان را بنویسید