پایان نامه رایگان با موضوع Diciofenac، salicylic، urine، ۵۳

matrics
Fluoroquinolones
HF-LPME-HPLC-DAD/FLD
۷۰

Loovone milk
Tetracycline antibiotics
۲۸CM-HF-LPME-HPLC/UV
۷۱

Swage sludge
NSAIDs
HF-LPME-LC-ESI-MS
۷۲
۱۲
۵۳
۴۰ng/mL
Human urine
Diciofenac salicylic acid ibuprofen
HF-LPME-DAD/FLD
۷۳

Water, air, soil
Orgnic

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید