پایان نامه رایگان درباره …، ضريب، ويريال، ۳۰°،

دانلود پایان نامه

) exp

?۲=۰°
?۲=۳۰°
?۲=۴۵°
?۲=۶۰°
?۲=۹۰°

۱۰۰
-۱۵۶٫۱
-۱۶۸٫۷
-۱۶۹٫۳
-۱۶۸٫۴
-۱۶۱٫۷

۱۵۰
-۷۵٫۱۸
-۸۳٫۵۶
-۸۴٫۱۴
-۸۴٫۰۱
-۸۰٫۵۹
-۶۷
۲۰۰
-۴۴٫۱۲
-۵۰٫۴۴
-۵۰٫۹۶
-۵۱٫۰۲
-۴۸٫۷۸
-۳۶
۲۵۰
-۲۷٫۹۱
-۳۳٫۰۱
-۳۳٫۴۸
-۳۳٫۶۱
-۳۱٫۹۷
-۱۹
۳۰۰
-۱۸٫۰۳
-۲۲٫۳۲
-۲۲٫۷۵
-۲۲٫۹۲
-۲۱٫۶۵

۳۵۰
-۱۱٫۴۲
-۱۵٫۱۳
-۱۵٫۵۳
-۱۵٫۷۳
-۱۴٫۷

۴۰۰
-۶٫۷۰۳
-۹٫۹۸۴
-۱۰٫۳۷
-۱۰٫۵۸
-۹٫۷۲

۴۵۰
-۳٫۱۹
-۶٫۱۳۵
-۶٫۵۰۸
-۶٫۷۲۳
-۵٫۹۹۷

۵۰۰
-۰٫۴۸۲
-۳٫۱۵۹
-۳٫۵۲
-۳٫۷۴۱
-۳٫۱۱۷

۵۵۰
۱٫۶۶۱۸
-۰٫۷۹۶
-۱٫۱۴۸
-۱٫۳۷۲
-۰٫۸۳۲

۶۰۰
۳٫۳۹۴۶
۱٫۱۱۹۶
۰٫۷۷۵۸
۰٫۵۴۸۱
۱٫۰۲۰۳

شکل (۲-۹) ضريب دوم ويريال گاز فلوئور بر حسب دما با استفاده از پتانسيل تصحيح‌شده براي زاويه‌ي ? مساوي ۶۰°و ?۲برابر ۰°، ۳۰°، ۴۵°،۶۰° و °۹۰

جدول (۲-۹) ضريب دوم ويريال مولکولF2 ، بر حسب Cm3mol-1با استفاده از پتانسيل تصحيح‌نشده در دامنه‌ي دمايي ۱۰۰ تا ۶۰۰ کلوين و =۶۰° ? و ?۲ برابر ۰°، ۳۰°، ۴۵°، ۶۰° و ۹۰°
T/K
B2(T) Uncor_IPS
B2(T) exp

?۲=۰°
?۲=۳۰°
?۲=۴۵°
?۲=۶۰°
?۲=۹۰°

۱۰۰
-۳۸۷٫۴
-۳۹۸٫۹
-۳۹۷٫۹
-۳۹۳٫۳
-۳۸۰٫۴

۱۵۰
-۱۷۲٫۳
-۱۸۰٫۲
-۱۸۰٫۲
-۱۷۹
-۱۷۳٫۸
-۶۷
۲۰۰
-۱۰۳٫۲
-۱۰۹٫۲
-۱۰۹٫۴
-۱۰۸٫۹
-۱۰۵٫۸
-۳۶
۲۵۰
-۷۰٫۰۱
-۷۴٫۹۱
-۷۵٫۱۶
-۷۴٫۹۷
-۷۲٫۸۴
-۱۹
۳۰۰
-۵۰٫۷۲
-۵۴٫۸۶
-۵۵٫۱۳
-۵۵٫۰۹
-۵۳٫۴۹

۳۵۰
-۳۸٫۱۷
-۴۱٫۷۶
-۴۲٫۰۵
-۴۲٫۰۹
-۴۰٫۸۲

۴۰۰
-۲۹٫۳۸
-۳۲٫۵۶
-۳۲٫۸۶
-۳۲٫۹۵
-۳۱٫۹۲

۴۵۰
-۲۲٫۹۱
-۲۵٫۷۷
-۲۶٫۰۷
-۲۶٫۱۹
-۲۵٫۳۴

۵۰۰
-۱۷٫۹۵
-۲۰٫۵۵
-۲۰٫۸۵
-۲۱
-۲۰٫۲۸

۵۵۰
-۱۴٫۰۴
-۱۶٫۴۳
-۱۶٫۷۳
-۱۶٫۹
-۱۶٫۲۸

۶۰۰
-۱۰٫۸۸
-۱۳٫۱
-۱۳٫۴
-۱۳٫۵۸
-۱۳٫۰۵

شکل (۲-۱۰) ضريب دوم ويريال گاز فلوئور بر حسب دما با استفاده از پتانسيل تصحيح‌نشده براي زاويه‌ي ? مساوي ۶۰°و ?۲ برابر۰°، ۳۰°، ۴۵°،۶۰° و °۹۰

جدول(۲-۱۰) ضريب دوم ويريال مولکولF2 ، بر حسب Cm3mol-1با استفاده از پتانسيل تصحيح‌شده در دامنه‌ي دمايي ۱۰۰ تا ۶۰۰ کلوين و =۹۰° ? و ?۲ برابر ۰°، ۳۰°، ۴۵°، ۶۰° و ۹۰°

T/K
B2(T) Cor_IPS
B2(T) exp

?۲=۰°
?۲=۳۰°
?۲=۴۵°
?۲=۶۰°
?۲=۹۰°

۱۰۰
-۱۵۴٫۹
-۱۸۴
-۱۹۴
-۲۱۲
-۲۲۵٫۷

۱۵۰
-۷۴٫۶۸
-۹۱٫۳۵
-۹۵٫۲۶
-۱۰۳٫۵
-۱۰۸٫۶
-۶۷
۲۰۰
-۴۴٫۶۱
-۵۶٫۵۲
-۵۸٫۸۷
-۶۴٫۲۸
-۶۷٫۲۷
-۳۶
۲۵۰
-۲۹٫۰۹
-۳۸٫۴۵
-۴۰٫۱۸
-۴۴٫۲۷
-۴۶٫۴۳
-۱۹
۳۰۰
-۱۹٫۷
-۲۷٫۴۵
-۲۸٫۸۷
-۳۲٫۲
-۳۳٫۹۴

۳۵۰
-۱۳٫۴۴
-۲۰٫۰۹
-۲۱٫۳۱
-۲۴٫۱۷
-۲۵٫۶۶

۴۰۰
-۸٫۹۸۴
-۱۴٫۸۳
-۱۵٫۹۳
-۱۸٫۴۵
-۱۹٫۷۹

۴۵۰
-۵٫۶۶۷
-۱۰٫۸۹
-۱۱٫۹۱
-۱۴٫۱۸
-۱۵٫۴۱

۵۰۰
-۳٫۱۰۹
-۷٫۸۴۷
-۸٫۸۰۶
-۱۰٫۸۹
-۱۲٫۰۳

۵۵۰
-۱٫۰۸۳
-۵٫۴۲۶
-۶٫۳۳۸
-۸٫۲۶۸
-۹٫۳۵۵

۶۰۰
۰٫۵۵۵۹
-۳٫۴۵۹
-۴٫۳۳۵
-۶٫۱۴۲
-۷٫۱۸۳

شکل (۲-۱۱) ضريب دوم ويريال گاز فلوئور بر حسب دما با استفاده از پتانسيل تصحيح‌شده براي زاويه‌ي ? مساوي ۹۰°و ?۲ برابر ۰°، ۳۰°، ۴۵°،۶۰° و °۹۰

جدول(۲-۱۱) ضريب دوم ويريال مولکولF2 ، بر حسب Cm3mol-1با استفاده از پتانسيل تصحيح‌نشده در دامنه‌ي دمايي ۱۰۰ تا ۶۰۰ کلوين و =۹۰° ? و ?۲ برابر ۰°، ۳۰°، ۴۵°، ۶۰° و ۹۰°
T/K
B2(T) Uncor_IPS
B2(T) exp

?۲=۰°
?۲=۳۰°
?۲=۴۵°
?۲=۶۰°
?۲=۹۰°

۱۰۰
-۳۹۴
-۴۴۳٫۸
-۴۷۹٫۱
-۵۳۰٫۲
-۵۸۳٫۳

۱۵۰
-۱۷۰٫۷
-۱۹۲٫۵
-۲۰۲٫۶
-۲۱۹
-۲۳۳٫۴
-۶۷
۲۰۰
-۱۰۱٫۷
-۱۱۵٫۸
-۱۲۰٫۹
-۱۲۹٫۸
-۱۳۶٫۸
-۳۶
۲۵۰
-۶۹٫۳۲
-۷۹٫۸۷
-۸۳٫۱
-۸۹٫۱۴
-۹۳٫۵۸
-۱۹
۳۰۰
-۵۰٫۶۹
-۵۹٫۱۸
-۶۱٫۵۵
-۶۶٫۱۵
-۶۹٫۳۷

۳۵۰
-۳۸٫۶۶
-۴۵٫۸
-۴۷٫۶۹
-۵۱٫۴۴
-۵۳٫۹۹

۴۰۰
-۳۰٫۲۸
-۳۶٫۴۷
-۳۸٫۰۷
-۴۱٫۲۵
-۴۳٫۳۹

۴۵۰
-۲۴٫۱۳
-۲۹٫۶
-۳۱
-۳۳٫۷۹
-۳۵٫۶۶

۵۰۰
-۱۹٫۴۲
-۲۴٫۳۵
-۲۵٫۶۱
-۲۸٫۱۱
-۲۹٫۷۸

۵۵۰
-۱۵٫۷۲
-۲۰٫۲
-۲۱٫۳۶
-۲۳٫۶۴
-۲۵٫۱۷

۶۰۰
-۱۲٫۷۳
-۱۶٫۸۵
-۱۷٫۹۳
-۲۰٫۰۳
-۲۱٫۴۶

شکل (۲-۱۲) ضريب دوم ويريال گاز فلوئور بر حسب دما با استفاده از پتانسيل تصحيح‌شده براي زاويه‌ي ?۲ مساوي ۹۰°و ? برابر ۰°، ۳۰°، ۴۵°،۶۰° و ۹۰°
به‌منظور مقايسهي بهتر، نتايج ضريب دوم ويريال گاز فلوئور که با روش MP2/aug-cc-PVTZ توسط نوري، و با روش MP2/631G* توسط نوربالا صورت گرفته، آورده شده است.. نتيجهي محاسبات انجام‌شده توسط نوري از مجموعه پايهaug-cc-pVTZ در سطح نظري MP2 در جداول(۲-۱۲) تا (۲-۱۴) و شکلهاي (۲-۱۳) تا (۲-۱۵)

دیدگاهتان را بنویسید