پایان نامه رایگان درمورد سابقه خدمت، عملکرد مدیران، رشته تحصیلی، توزیع فراوانی

.
براساس يافته ها با افزايش سابقه كار، افراد از سبك رابطه مدار به سبك وظيفه مدار تمايل بيشتري نشان مي دهند. بين جنس و استراتژ يهاي تعارض ارتباط معنادار وجود دارد. بطوريكه در مردان استراتژي مورد استفاده بيشتر كنترلي و در زنان استراتژي مورداستفاده بيشتر عدم مقابله جو مي باشد. از طرفي بين سن افراد مورد مطالعه و استراتژي كنترلي مديريت تعارض نيز ارتباط آماري معنادار وجود دارد. بدين ترتيب كه با افزايش سن تمايل به استفاده از استراتژي كنترلي بيشتر می شود.
ابزاري و نجفي(۱۳۸۶ در پژوهشي تحت عنوان “اهميت عوامل فردي، ساختاري و ارتباطي حل تعارض از نظر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي يزد” به اين نتيجه رسيدند كه بين متغيرهاي جنسيت، ملاك تحصيلي و سابقه خدمت با شيو ههاي حل تعارض تفاوت معناداري وجود دارد
. تاروردي زاده (۱۳۸۷) درپژوهشي تحت عنوان “رابطه سبك رهبري با اثر بخشي مسئولين دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي استان اردبيل” نتيجه گرفت كه بين سن، سطح تحصيلات و سابقه خدمت مسئولين با سبك هاي رهبريانتخابي آنان رابطه معناداري وجود ندارد.
نكويي مقدم و همكاران(۱۳۸۹) در پژوهشي تحت عنوان “بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري و راهبردهاي مديريت تعارض مورداستفاده مديران ارشد و مياني بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان” بيان نمودند كه جامعه مورد بررسي ازسبك رهبري رابطه مدارتر استفاده مي كنند و راهبردهاي مديريت تعارض مورد استفاده به ترتيب عدم بالايي دارند ) سبك رهبري LPC مداخله، راه حل گرايي و كنترلي می باشد. هم چنين مديراني كه نمره رابطه مدار) تمايل بيشتري به استفاده از راهبرد مديريت تعارض عدم مقابله و در درجه بعد راه حل گرايي دارند و ليكن مديران وظيفه مدار راهبرد كنترلي را بيشتر ترجيح مي دهند.

جمع بندی:
در مجموع مرور بر تحقیقات انجام شده موید این است که چگونگی مدیریت تعارض و عوامل تاثیر گذار بر آن و تاثیری که الگوی مدیرت تعارض مدیران می تواند بر عملکرد کارکنان و در نتیجه کارآیی سازمان داشته باشد همواره موضوع تحقیقات قرار گرفته است و این نشان از اهمیت موضوع است ، در نگاهی به تحقیقات انجام شده با وجود اینکه به الگوهای تعارض به کارگرفته شده در مدیران و تاثیر آن بر متغیرهای گوناگون چون کیفیت ارتباط با کارکنان (شجاعی و همکاران ،۱۳۹۰) و یا نقش آن در افسردگی و استرس کارکنان (گل پرور و همکاران، ۱۳۸۹) پرداخته شده است ، اما تحقیقی که به تاثیر الگوی مدیریت تعارض بر عملکرد مدیران مدارس به پردازد تاکنون صورت نگرفته است لذا به منظور پرکردن این خلأ مطالعاتی تحقیق حاضر شکل گرفته است .

فصل سوم
روش تحقیق

دراین فصل ابتدا به توصیف روش تحقیق،جامعه و نمونه آماری ، روش نمونه گیری پرداخته شده است و سپس ابزار جمع آوری داده ها،روایی و پایایی ابزار ارائه شده است و در انتها روش جمع آوری داده ها و نحوه ی تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی بیان گردیده است.
۱-۳-روش تحقیق

با توجه به هدف اين پژوهش مبنی بر « بررسی رابطه بین مدیریت تعارض و عملکرد مدیران زن مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه» پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است در تحقيق همبستگي، محقق دو يا چند دسته از اطلاعات مربوط به يك گروه يا يك دسـته اطلاعات از دو يا چند گروه را در اختيار دارد،اين روش براي مطالعه ميزان تغييرات در يك يا چند عامل در اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر است دراين طرح صرفاً درجات همبستگي و روابط بين متغيرها بررسي مي شود.

۲-۳- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق را کلیه ی مدیران و معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴ تشکیل داد ( جمعا ۵۰ مدیر و ۲۶۰ معلم )

۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری
با توجه به حجم کم مدیران تمامی اعضاء جامعه ی مدیران سرشماری شدند؛ یعنی نمونه و جامعه با یکدیگر برابر درنظرگرفته شد در ارتباط با معلمان از طریق جدول مورگان تعداد اعضاء نمونه ی تحقیق ۱۵۰ نفر تعیین گردید که این تعداد بر ۵۰ آموزشگاه تقسیم شد و سهم هر مدرسه ۳ معلم شد که بصورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
۱-۳- حجم جامعه و نمونه ی تحقیق

جامعه آماری
حجم نمونه
مدیران
۵۰
۵۰
معلمان
۲۶۰
۱۵۰
۴-۳- روش گردآوری داده ها
این تحقیق به روش میدانی انجام گرفته است . داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به مدیران و معلمان و به کمک دو آزمون مدیریت تعارض که توسط مدیران و عملکرد مدیران توسط معلمان جواب داده شدند ؛ جمع آوری شده است.
۵-۳- ابزارگردآوری داده ها
در اين پژوهش به منظوراندازه گيري متغيرهاي مورد نظرازابزارهاي زير استفاده شده است:
– پرسشنامه مدیریت تعارض
– پرسشنامه عملکرد مدیران
الف ) پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه است که سه متغیر (راه حل جویی ، کنترلی و عدم مقابله جویی ) را مورد ارزیابی قرار می دهد هر گویه ی این پرسشنامه دارای هفت گزینه بوده و در کل به هر گویه می تواند نمرات ۱ تا ۷ تعلق گیرد .
در این پرسشنامه گویه های مربوط به هر متغیر به شرح ذیل است :
استراتژی کنترل (رقابت ): گویه های ۱ تا ۷
راه حل مداری (همکاری و مصالحه ) : گویه های ۸ تا ۱۸
عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب ): گویه های ۱۹ تا ۳۰
این آزمون به کرات در پژوهشهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و روایی و پایایی آن در تحق
یقات مشابه مورد تائید قرار گرفته است (ترابی ، اکبری و عرب، ۱۳۸۶؛ باقرزاده ،راشدی وبافنده ، ۱۳۹۱).
درپژوهش حاضر روایی پرسشنامه مورد تائید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته و به منظور ارزیابی پایایی ابزار این پرسشنامه برروی نمونه ای ۳۰ نفره اجرا و مقدار ضریب آلفای کرونباخ در حدود ۸۳/. بدست آمد . نمونه انتخاب شده برای بررسی پایایی به نسبت ۱ به ۵ (۵ مدیر و ۲۵ معلم بود که نشان از پایایی بالای ابزار مورد به کارگرفته شده در تحقیق حاضر است .
ب- پرسشنامه عملکرد مدیران
این پرسشنامه محقق ساخته دارای ۴۵ گویه بوده که محقق آنرا بر اساس مطالعات نظری و نتایج تحقیقات پیشین طراحی نموده است . این پرسشنامه با یک مقدمه آغاز گردیده است و گویه های به صورت بسته پاسخ در مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم طراحی شده است .
به منظور تعیین روایی پرسشنامه ، پرسشنامه ی اولیه به استاد راهنما و مشاور ارائه شد و پس از دریافت نظرات ایشان پرسشنامه ی نهایی طراحی گردید؛ برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید . میزان۸۶/۰ محاسبه شده نشانگر پایایی بالای ابزار به کار گرفته شده می باشد .
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها
از آنجا که داده های میدانی جمع آوری شده ناشی از اجرای دو پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز و عملکرد مدیران بوده است . تجزیه و تحلیل آنها دردرجه نخست از طریق بهره گیری از شاخصهای مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی صورت گرفته است (فراوانی ،درصد ، میانگین ، انحراف معیار و واریانس ) از طرفی از آنجا که در فرضیه تحقیق رابطه بین نحوه ی مدیریت تعارض مدیران و چگونگی عملکرد آنها از دیدگاه معلمان مطرح بوده است از آزمون همبستگی و رگرسیون برای تحلیل این روابط بهره برداری شده است . لازم به ذکر است کلیه مراحل داده پردازی مانند ترسیم جداول و نمودارها و نیز محاسبات آماری توسط نرم افزار spss انجام گرفته است.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق

در این فصل داده های گردآوری شده به وسیله پرسشنامه عملکرد مدیران و پرسشنامه رابینز تجزیه و تحلیل گردیده است. شاخص های آمارتوصیفی (جدول توزیع فراوانی، نمودارهای توصیفی، میانگین، انحراف معیار و …) برای توصیف اطلاعات و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (k-s)، همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن) برای پی بردن به نوع رابطه بین دو متغیر، معنادار بودن یا معنادار نبودن رابطه مورد استفاده قرار گرفته است.
۱-۴- داده های توصیفی
توصیف نتایج عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه
گروهبندی پاسخگویان
جدول ۱-۴- گروهبندی پاسخگویان
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
۱
مدیران
۵۰
۲۵
۲
معلمان
۱۵۰
۷۵
جمع
۲۰۰
۱۰۰

ترکیب پاسخگویان در این تحقیق شامل ۵۰ نفر (۲۵ درصد) از مدیران و ۱۵۰ نفر (۷۵ درصد) از معلمان زن مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه بودند. به طور کلی، ۲۰۰ نفر پاسخگو در این تحقیق مشارکت داشتند (جدول ۱-۴ و نمودار ۱-۴).

نمودار ۱-۴- توزیع فراوانی گروهبندی پاسخگویان
– بررسی داده های دموگرافیک مدیران

– بررسی سن مدیران

جدول ۲-۴- سن مدیران
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
۱
۴۰-۳۰ سال
۱۶
۳۲
۳۲
۲
۵۰-۴۰ سال
۲۸
۵۶
۸۸
۳
بیشتر از ۵۰ سال
۶
۱۲
۱۰۰
جمع
۵۰
۱۰۰

از نظر سنی، ۱۶ نفر (۳۲ درصد) از مدیران، ۴۰-۳۰ ساله؛ ۲۸ نفر (۵۶ درصد) از مدیران، ۵۰-۴۰ ساله و ۶ نفر (۱۲ درصد ) از مدیران بیشتر از ۵۰ ساله هستند. نتیجه این که، بیشتر مدیران (۸۸ درصد) ۳۰ تا ۵۰ ساله بود (جدول ۲-۴ و نمودار ۲-۴).

نمودار ۲-۴- توزیع فراوانی سن مدیران

– بررسی وضعیت تأهل مدیران

جدول ۳-۴- وضعیت تأهل مدیران
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
۱
متأهل
۳۶
۷۲
۲
مجرد
۱۴
۲۸
جمع
۵۰
۱۰۰

از نظر وضعیت تأهل، ۳۶ نفر (۷۲ درصد) از مدیران، متأهل و ۱۴ نفر (۲۸ درصد) از مدیران مجرد هستند. (جدول ۳-۴ و نمودار ۳-۴).

نمودار ۳-۴- توزیع فراوانی وضعیت تأهل مدیران
– بررسی سابقه خدمت آموزشی مدیران

جدول ۴-۴- سابقه خدمت آموزشی مدیران
دریف
سنوات خدمت آموزشی مدیران
تعداد مدیران
درصد مدیران
درصد فراوانی تراکمی
۱
کمتر از ۱۰سال
۲
۴
۴
۲
۱۰ تا ۱۵ سال
۱۱
۲۲
۲۶
۳
۱۵ تا ۲۰ سال
۹
۱۸
۴۴
۴
۲۰ تا ۲۵ سال
۲۲
۴۴
۸۸
۵
۲۵ سال به بالا
۶
۱۲
۱۰۰
جمع
۵۰
۱۰۰

از نظر سابقه خدمت مدیران، ۲ نفر (۴ درصد) از مدیران، کمتر از ۱۰ سال؛ ۱۱ نفر (۲۲ درصد) از مدیران، ۱۵-۱۰ سال؛ ۹ نفر (۱۸ درصد) ۲۰-۱۵ سال و ۲۲ نفر (۴۴ درصد) ۲۵-۲۰ سال و ۶ نفر (۱۲ درصد) ۲۵ سال به بالا سابقه خدمت آموزشی دارند. نتیجه این که، بیشتر مدیران (۴۴ درصد) ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت آموزشی دارند. بنابراین مدیران بهره مند از تجربیات کافی می باشند.(جدول ۴-۴ و نمودار ۴-۴).

نمودار ۴-۴- سابقه خدمت آموزشی مدیران

– بررسی سابقه آموزشی تدریس مدیران

جدول ۵-۴- سابقه آموزشی تدریس مدیران
دریف
سنوات آموزشی تدریس مدیران
تعداد مدیران
درصد مدیران
درصد فراوانی تراکمی
۱
کمتر از ۱۰سال
۳
۶
۶
۲
۱۰ تا ۱۵ سال
۱۱
۲۲
۲۸
۳
۱۵ تا ۲۰ سال
۷
۱۴
۴۲
۴
۲۰ تا ۲۵ سال
۲۲
۴۴
۸۶
۵
۲۵ سال به بالا
۷
۱۴
۱۰۰
جمع
۵۰
۱۰۰

از نظر سابقه آموزشی تدریس مدیران، ۳ نفر (۶ درصد) از مدیران، کمتر از ۱۰ سال؛ ۱۱ نفر (۲۲ درصد) از مدیران، ۱۵-۱۰ سال؛ ۷ نفر (۱۴ درصد) ۲۰-۱۵ سال و ۲۲ نفر (۴۴ درصد) ۲۵-۲۰ سال و ۷ نفر (۱۴ درصد) ۲۵ سال به بالا سابقه خدمت آموزشی دارند. نتیجه این که، بیشتر مدیران (۴۴ درصد) ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت آموزشی تدریس دارند. بنابراین مدیران بهره مند از تجربیات کافی در زمینه تدریس نیز می باشند.(جدول ۵-۴ و نمودار ۵-۴).

نمودار ۵-۴- سابقه آموزشی تدریس مدیران

– بررسی میزان تحصیلات مدیران
جدول ۶-۴- میزان تحصیلات مدیران
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
۱
کاردانی
۶
۱۲
۲
کارشناسی
۴۴
۸۸
جمع
۵۰
۱۰۰

از نظر میزان تحصیلات، ۶ نفر (۱۲ درصد) از مدیران، کاردانی و ۴۴ نفر (۸۸ درصد) از مدیران، کارشناسی هستند. نتیجه این که، سطح تحصیلات بیشتر مدیران (۸۸ درصد)، کارشناسی بود (جدول ۶-۴ و نمودار ۶-۴).

نمودار ۶-۴- توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران
– بررسی رشته تحصیلی مدیران

جدول ۷-۴- رشته تحصیلی مدیران
ردیف
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
۱
آموزش ابتدايي
۴۱
۸۲
۲
ادبيات فارسي
۴
۸
۳
حسابداري
۱
۲
۴
زبان
۱
۲
۵
علوم اجتماعي
۱
۲
۶
مديريت آموزشي
۱
۲
۷
مطالعات اجتماعي
۱
۲
جمع
۵۰
۱۰۰

از نظر رشته تحصیلی، رشته تحصیلی ۴۱ نفر (۸۲ درصد) از مدیران، آموزش ابتدایی؛ رشته تحصیلی ۴ نفر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید