پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

جایز الخطا است و یک پزشک هرچند که در اوج دانش پزشکی و علم و آگاهی توام با تجربه و سابقه ی درخشان طبابت باشد، باز هم بنا به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است خطا کرده و نارضایتی هایی را به دنبال داشته باشد. امروزه علیرغم آنکه پیشرفت قابل توجهی در علم پزشکی صورت گرفته و مشکلات بهداشتی و درمانی بشریت یکی پس از دیگری حل می شود، باز هم اکثر افراد جامعه از نحوه ی عملکرد پزشکان و نتایج درمانها رضایت کامل ندارند و این عدم رضایت به انحاء مختلف در وسایل ارتباطات جمعی و مراجعات مردم به مراجع ذیصلاح از جمله تشکیلات قضایی و سازمان نظام پزشکی و سایر مراجع نظارتی و بازرسی منعکس می گردد. البته باید اذعان نمود که عدم علم و آگاهی بیماران و همراهان آنها به حقوق و تکالیف خودشان و همچنین توقعات و انتظارات بیش از حد و وضعیت جسمانی و روانی بیمار نیز در این عدم رضایت نقش بالنسبه ای دارند. با افزایش جذب افراد به حرفه ی پزشکی که جاذبه های مالی افراد با دیدگاههای مختلف نیز یکی از موجبات کشش به علم پزشکی است و نهایتا با افزایش وسعت و دامنه ی عملکرد پزشکان و تنوع و گوناگونی ابزار مورد استفاده نوع بیماری، درمان و پیشگیری خطای پزشکان نیز رو به افزایش است، بالا رفتن درصد اعمال جراحی و طبی غیر ضروری و غیر قانونی، انجام اعمال جراحی و طبی بدون توجه به عوارض وخیم تر آن در آینده، عدم مهارت پزشک در تشخیص نوع بیماری و درمان آن، تحمیل مخارج غیر ضروری و دریافت وجه یا مال مازاد بر تعرفه های خدمات درمان مطلوب، تاثیر و نفوذ انگیزه های مادی در انجام وظایف ذاتی پزشک، عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی، عدم رعایت موازین علمی، فنی و نظامات دولتی و. . . ضرورت قوانین و مقررات جامع و کامل در خصوص نحوه ی عملکرد پزشکان و همچنین ضرورت نظارت بر عملکرد پزشکان را امری اجتناب ناپذیر ساخته است قوانین و مقررات که حافظ و حامی حقوق بیماران باشد و از طرف دیگر، حقوق پزشکان را نیز حفظ نموده و قداست امر طبابت را پاس دارد.
امید است که این مجموعه در راه نیل به اهداف مذکور که منجر به حفظ و حمایت از حقوق بیمار و افزایش علم و آگاهی پزشک از مقررات حاکم بر تعهد و مسئولیت ناشی از عملکرد خود و یاری رساندن به قاضی در تصمیم گیریهای جزایی و حقوقی خواهد شد.

د) نوآوری تحقیق
با در نظر گرفتن تغییرات جدید قانون مجازات اسلامی در خصوص موضوع مسئولیت پزشک و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوع پایان نامه حاضر واجد جنبه نوآوری می باشد. به خاطر اینکه تمامی مقالات و کتابها و پایان نامه هایی که در رابطه با موضوع این پایان نامه تا به حال نوشته شده است بر طبق قوانین سابق بوده، در حالی که پایان نامه حاضر با توجه به قوانین مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است.
هـ) سوالات تحقیق
با توجه به اینکه اکثر پزشکان و بیماران در ایران از مسئولیتهای کیفری ناشی از قوانین جدید مربوطه به حرفه پزشکی بی اطلاع هستند، این پژوهش می تواند در راستای تبیین مسائل مربوط مفید واقع شود.
آیا مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات دارد؟
نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت پزشک کدامند و اخذ رضایت بیمار به درمان و معالجه و حصول برائت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال مجرمانه ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند؟
آیا در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند؟
و) فرضیه تحقیق
مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات دارد.
نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت پزشک اعمال مجرمانه ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند.
در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند.
ح) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.
ت) روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر مورد نیاز خواهد بود.
ی) ابزار گردآوری اطلاعات
براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شد. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم شد.
ک) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی انجام خواهد گرفت.
ل) ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در سه فصل و مشتمل بر هفت مبحث می باشد. سعی بر آن بود که ضمن رعایت ارتباط منطقی مبحث های هر فصل با یکدیگر، هر مبحث از استقلال نسبی نیز برخوردار باشد. بنابراین، در فصل اول قسمت کلیات و مبانی مسئولیت کیفری پزشک و مقایسه آن با سایر مسئولیتهای پیش بینی شده قانونی می پردازد. فصل دوم که از دو مبحث عمده و چندین گفتار تشکیل شده است ابتدا سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲، در مبحث دوم ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و نهایتاً فصل سوم شرایط زوال و مبانی اعمال ارتکابی پزشک و در مبحث دوم، موارد و شرایط حاکم بر توجیه اعمال ارتکابی پزشک در حقوق جزای ایران و در مبحث سوم به طور خلاصه مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه مورد تحقیق و بررسی واقع شده است.

فصل اول
کلیات و مبانی
انسان از روز اول زندگی با درد و رنج جسمی و روحی همراه بوده است و به حکم غریزه ی طبیعی برای رفع درد و رنج، سعی و تلاش کرده و همین سعی و تلاش ها، دانشی را محقق ساخت که از آن به دانش پزشکی یاد می شود. هدف دانش پزشکی، حفظ و ارتقاء تندرستی و بهداشت انسان در موقع سلامت و اعاده آن هنگام بیماری است. باید اذعان نمود که تمام اختراعات و اکتشافات بشریت مرهون ذهن باز و منور در جسم و تن سالمی است که تندرستی و سلامت آن جسم نیز مرهون دانش پزشکی و عملکرد مطلوب پزشک حاذق و ماهر خواهد بود که دانش و مهارت علمی لازم و کافی در علم پزشکی داشته و تمام موازین فنی، علمی، نظامات دولتی و مقررات پزشکی را رعایت نماید. بنابراین پزشک همانند هر شخص دیگر، مسئول اعمال ارتکابی ناشی از حرفه ی پزشکی خویش است و اگر این اعمال ارتکابی، وصف مجرمانه داشته باشد، پزشک ملزم و مجبور به تحمل آثار و تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی اعمال ارتکابی مذکور زایل شده باشد.
قانونگذار ایران نیز همانند سایر کشورها، در راستای کنترل و نظارت کیفری بر حرفه ی پزشکی و برخورد قانونی با پزشکان که اصول اخلاقی و انسانی را رعایت ننموده و از موازین فنی، علمی، نظامات دولتی و مقررات پزشکی تخطی نمایند، مقررات و قواعد خاص را در قوانین جزایی و سایر قوانین مرتبط پیش بینی نموده است.
در حقوق جزا، نهاد مسئولیت کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که اعمال مجازات به مجرمین، مستلزم وجود مسئولیت کیفری است و چه بسیار اعمالی که در شرایط عادی جرم محسوب می شوند، با تصویب متن قانونی دیگر، عنصر قانونی آن اعمال، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی زایل می شوند و نهایتا مرتکب آن اعمال نیز ملزم و مجبور به تحمل آثار و تبعات جزایی آن اعمال نیست. بنابراین بحث و بررسی پیرامون شناخت مسئولیت کیفری پزشک و شرایط و ارکان تحقق آن ضروری است.
در این فصل پس از بحث و بررسی در خصوص تعریف و سابقه ی تاریخی طبابت و ضرورت حفظ قداست آن به مسئولیت کیفری پزشک و شرایط و ارکان تحقق آن پرداخته و مسئولیت کیفری را با سایر مسئولیتها مقایسه خواهیم کرد.

مبحث اول– مفاهیم
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد طبابت، مسئولیت پزشک، بیمار، مسئولیت کیفری پزشک را که از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می دهد.
گفتار اول- تعریف طبابت
حرفه ی پزشکی که در اعصار گذشته از آن به عنوان طبابت یاد می شود و پزشک را نیز حکیم می خواندند، در هیچ یک از کتب حقوق و پزشکی، طبابت تعریف نشده است. البته این امر بدین معنی نیست که نتوان تعریفی از طبابت ارائه نمود. از تعریف و توصیف علم طب و طبیب نیز می توان به تعریف طبابت دست یافت شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب قانون اینگونه طب را توصیف و تعریف نموده است.
طب دانشی است که بوسیله آن می توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت. هدف آن حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده آن هنگام بیماری است.

طبیب کسی است که با یادگیری و تحصیل علم پزشکی و حرفه ی طبابت اخذ مدرک تحصیلی مناسب در رشته ی پزشکی و داشتن اخلاق حسنه ی پزشکی، صلاحیت طبابت و اشتغال به امور پزشکی را دارا بوده و عهده دار حفظ، تامین و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه و همچنین اعاده سلامت و تندرستی هنگام بیماری است. با عنایت به اسلوب و روش بکار گرفتن علم و دانش پزشکی است. طبابت مجموع فرآیندی است که طبیب در اخذ شرح حال بیمار، بررسی اوضاع و احوال جسمانی و روانی بیمار، انجام آزمایشات لازم و نهایتا تشخیص نوع بیماری و تجویز داروی مناسب بکار می گیرد
گفتار دوم- مسئولیت پزشک
مسئولیت پزشکی عبارت است از اثر جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر یا ضمان. مسئولیت پزشک می تواند دارای دو جنبه اخلاقی و حرفه ای باشد، جنبه اخلاقی آن به اخلاق و آداب عمومی که واجب است پزشک آنها را مراعات نماید، تعلق دارد و جنبه حرفه ای آن متعلق به حرفه پزشکی و قواعد و اصولی است که پزشک ملزم به انجام آن میباشد. مسئولیت پزشک را اینگونه دسته بندی کرده اند :
۱- عمد؛ ۲- خطا؛ ۳- مخالفت با اصول حرفه پزشکی؛ ۴- ندانستن اصول حرفه پزشکی؛ ۵- تخلف از اذن بیمار؛ ۶- تخلف از اذن ولی بیمار؛ ۷- فریب؛ ۸- ترک معالجه؛ ۹- معالجات ممنوع؛ ۱۰- افشای اسرار بیماران. بنابراین موضوع مسئولیت پزشکی بررسی انواع جنایات پزشک، اثبات اینکه آیا این جنایات سبب ایجاد مسئولیت برای او می شود یا خیر می باشد. مسئولیت با توجه به حرفه شخص و در بین صنف خاصی مورد نظر باشد، در این صورت چنانچه فردی از آن حرفه مرتکب اعمالی برخلاف اخلاق، عرف یا مقررات آن حرفه گردد، با او برخورد می شود. به همین ترتیب در حرفه پزشکی مجموعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها از طرف پزشکان لازم است و در صورت تخلف مجازاتهایی بر متخلفین اعمال می شود. این مسئولیت را که ناشی از تقصیر انضباطی می باشد، مسئولیت حرفه ای می گویند.
ممکن است فردی مرتکب خطای حرفه ای شود که با توجه به نتیجه اش مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی یا تنبیه انضباطی برای او در نظر گرفته شود. در مواردی هم امکان دارد که دارای مسئولیت توام جزایی و مدنی باشد یا علاوه بر اینها از نظر انضباطی نیز مسئول شناخته شود.
بند اول- تعریف مسئولیت پزشک
حرفه ی پزشکی بعنوان یکی از حرف مهم و حساس، همواره در تمام جوامع بشری مورد توجه عموم مردم و قانون گذاران کشورهای مختلف بوده است
ضرورت حفظ قداست، شان و منزلت امر طبابت و همچنین ضرورت حفظ حیات و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، قانون گذاران کشورهای مختلف را به وضع قواعد و مقررات خاصی در زمینه ی مسئولیت کیفری پزشک وا داشته است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار ایران نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نبوده و در راستای اعمال نظارت کیفری بر حرفه ی پزشکی و برخورد قانونی با پزشکانی که اصول اخلاقی و انسانی را رعایت ننموده و از موازین فنی و علمی پزشکی تخطی نمایند.
مقررات

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید