پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان

عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملت استان اردبيل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چكيده ۱

فصل اول :کلیات طرح

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴- مدل تحقيق.. ۶

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۶- سؤالات تحقیق.. ۷

۱-۷- فرضيه‌هاي تحقيق.. ۷

۱-۸- تعاريف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقیق.. ۷

۱-۹- قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۱۰- ساختار تحقيق.. ۸

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينة تحقيق

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- تعريف بانک… ۱۰

۲-۳- صنعت بانکداري.. ۱۱

۲-۴- سير تکامل بانکداري در جهان. ۱۲

۲-۵- سير تکامل بانکداري در ايران. ۱۳

۲-۶- انواع بانکداري در نظامهاي اقتصادي.. ۱۷

۲-۷- بانکداري الکترونيک… ۱۸

۲-۸- چهار دوره تحول نظام بانکداري الکترونيک… ۱۹

۲-۹- وضعيت جهان در زمينه بانکداري الکترونيک… ۲۰

۲-۱۰- وضعيت ايران در زمينة بانکداري الکترونيک… ۲۱

۲-۱۱- سير تحول سامانه‌هاي بانک ملت… ۲۱

۲-۱۲- زير ساختهاي بانکداري الکترونيک… ۲۳

۲-۱۳- ابزارهاي بانکداري الکترونيکي.. ۲۵

۲-۱۴- سطوح بانکداري الکترونيکي.. ۲۶

۲-۱۵- مزاياي بانکداري الکترونيکي.. ۲۷

۲-۱۶- بانکداري الکترونيک و پذيرش آن. ۲۷

۲-۱۷- عوامل بازدارندة پيشرفت صنعت الکترونيک در مجموعه بانکي.. ۳۱

۲-۱۸- راه‌حلها و راهکارهاي افزايش استفاده از خدمات الکترونيکي در بانکها ۳۳

۲-۱۹- پيشينة تحقيق.. ۳۶

فصل سوم : روش‌شناسائی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۴۰

۳-۲- روش تحقيق.. ۴۰

۳-۳- جامعه آماري و روش نمونه‌گيري.. ۴۱

۳-۳-۱- جامعه آماري تحقيق.. ۴۱

۳-۳-۲- نمونه آماري تحقيق.. ۴۱

۳-۴- روش گردآوري داده‌ها ۴۱

۳-۵- ابزار گردآوري داده‌ها ۴۲

۳-۶- روائي و پايائي ابزار سنجش…. ۴۳

۳-۶-۱- روائي ابزار سنجش…. ۴۳

۳-۶-۲- پايائي ابزار سنجش…. ۴۳

۳-۷- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۴۵

۴ ـ ۲- توصـيف آماري متغيرهاي جمعيت‌شناختي سؤالات پرسشنامه. ۴۵

۴ ـ ۳- توصـيف آماري شاخصهاي مركزي و پراكندگي عاملهاي تحقيق.. ۴۷

۴ ـ ۴- آزمون آزمون كولموگوروف – اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع عاملهاي تحقيق.. ۵۱

۴ ـ ۵- تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق) ۵۱

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۵۷

۵-۲- بحث و نتيجه‌گيري.. ۵۷

۵ -۳- پيشنهادها ۵۸

۵-۳-۱- پيشنهادهاي كاربردي در راستاي نتايج تحقيق.. ۵۸

۵-۳-۲- پيشنهاداتي براي محققان آتي.. ۶۰

منابع و مأخذ. ۶۲

پيوست (۱) ۶۴

پيوست (۲) ۶۷

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول (۱-۱): تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق.. ۷

جدول (۲-۱): مقايسه بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي.. ۱۸

جدول (۳-۱): عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك… ۴۲

جدول (۳-۲): پايايي پرسشنامه. ۴۳

جدول (۴-۱): توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال جنسيت… ۴۵

جدول (۴-۲): توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلات… ۴۶

جدول (۴- ۳): توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به متغيرهاي تحقيق.. ۴۷

جدول (۴- ۴): نتايج آزمون كولموگوروف – اسميرنوف… ۵۱

جدول (۴- ۵): نتيجة آزمون فرضية ۱٫ ۵۲

جدول (۴- ۶): نتيجة آزمون فرضية ۲٫ ۵۲

جدول (۴- ۷): نتيجة آزمون فرضية ۳٫ ۵۲

جدول (۴- ۸): نتيجة آزمون فرضية ۴٫ ۵۳

جدول (۴- ۹): نتيجة آزمون فرضية ۵٫ ۵۳

جدول (۴- ۱۰): نتيجة آزمون فرضية ۶٫ ۵۳

جدول (۴- ۱۱): انحراف معيار و ميانگين عوامل شش‌گانة مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك… ۵۴

جدول (۴ – ۱۲): رتبه‌بندي معني‌دار بودن تفاوت در بين عوامل شش‌گانة مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك… ۵۴

 


 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                             صفحه

نمودار (۲-۱): نظريه عمل منطقي.. ۲۸

نمودار (۲-۲): مدل تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده ۲۹

نمودار (۲-۳): مدل پذيرش فناوري ديويس…. ۲۹

نمودار (۲-۴): مدل پذيرش فناوري دو ديويس و ونکاتش…. ۳۰

نمودار (۲-۵): مدل يکپارچه پذيرش و استفاده از فنآوري.. ۳۱

نمودار (۴‌- ۱): درصد پاسخ‌هاي نمونة آماري به سؤال جنسيت… ۴۵

نمودار (۴-۲): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلات… ۴۶

نمودار (۴-۳): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل انتظار عملکرد ۴۸

نمودار (۴-۴): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل انتظارات كاركردي.. ۴۸

نمودار (۴-۵): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل تمايلات رفتاري (قصد استفاده) ۴۹

نمودار (۴-۶): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل نفوذ اجتماعي.. ۴۹

نمودار (۴-۷): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل امنيت و اعتماد ۵۰

نمودار (۴-۸): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل استفاده واقعي (رفتار) ۵۰

 


 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل ۱-۱ مدل مفهومي تحقيق. ۶

 

 

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید