مقاله (پایان نامه) : کنش انسانها و عادت- سبـک پوشش زنـان

همانطور که در مبانی مفهومی و نظری تحقیق اشاره شد.سبک پوشش یک نوع” کنش” است که این کنش همانند سایر کنش ها تحت تاثیر قواعد خاصی است و بر اساس تئوریها ی جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی انجام یک کنش تحت تاثیر عوامل متفاوتی است .توجه به این  قواعد و اعمال اجتماعی می توانند تا حدی نگاه به پوشش و لباس را در گروه ها ی مختلف و خرده فرهنگهای گوناگون جامعه نشان می دهد.

در مورد عوامل موثر بر نوع پوشش قبل از هر چیز ذکر این نکته لازم است که علی رغم نقش عوامل ساختاری(مانند جنسیت ،سن و …)بر انتخاب الگوی مصرف ،در جامعه امروز مردم قدرت انتخاب بیشتری پیدا کرده و عوامل ساختاری بخشی،نظیر طبقه،قومیت ،زبان،روز به روز اهمیت خود را در تعیین الگوهای مصرف از دست می دهند و مردم بر مبنای علایق و منافع فردی دست به انتخاب می زنند. (گیبینز و ریمر :۱۱۶:۱۳۸۱)

با توجه به توده ای شدن مصرف در دوره معاصر،آرای بیان شده از سوی صاحب نظرانی چون بوردیو و گیدنز و گافمن از کفایت نظری بیشتری  در تحلیل پدیده پوشش در جامعه بر خورار      است،زیرا در نظرات یاد شده،ضمن تاکید بر مفاهیمی همچون تشخص،تمایز و هویت فهم مصرف را در یک پارادایم فرهنگی مورد توجه قرار می دهند.

بوردیو کنش انسانها را برخاسته از عادت واره آنها می داند. مفاهیم فضای اجتماعی و عادت واره کلید فهم نظریات بوردیو است. او فضای اجتماعی را به جای طبقه قرار می دهد و براین اساس جایگاه فرد درفضای اجتماعی بر اساس میزان سرمایه کلی  ( اقتصادی، فرهنگی) و وزن هر یک از این سرمایه ها تعیین می شود و به واسطه میزان و ساختار سرمایه شان موضع گیری هایی را نسبت به جهان اطراف خود بر می گزیند که بیانگر علایق و سلیقه های آنهاست و هویت آنها بر اساس این موضع گیری ها شکل می گیرد .

عادت واره نتیجه اشغال بلند مدت یک جایگاه درفضای اجتماعی است. پس عادت واره بر اساس ماهیت جایگاه افراد درجهان اجتماعی تغییر می پذیرد، یعنی به نوعی عادت واره و جایگاه اجتماعی درجهان خارجی به یکدیگر پیوند می خورند . بر این اساس از نظر بوردیو  تطابقی میان فضای طبقات اجتماعی و فضای رفتارهای هر یک از افراد وجود دارد به عبارت دیگر میان عادت واره و انتخاب های عاملان اجتماعی درعرصه های متنوع از جمله نوع پوشش رابطه وجود دارد و دررقابت همین عادت واره است که افراد اعمال و افعال خاصی را بر موارد دیگر ترجیح می دهند و هنجارهای خاص خود را درمورد آنها دارند.

علاوه بر این میزان سرمایه فرهنگی و اقتصادی نیز انتخاب الگوهای سبک پوشش را متاثر می سازد.بوردیو معتقد است نظام سلیقه های بر آمده  از منش های طبقاتی نیز بر تعیین نوع و میزان مصرف موثرند.سلیقه نیز مفهومی  است که در این تحقیق از بوردیو اخذ شده و عاملی است که در انتخاب افراد برای پوشاک موثر می باشد.وبلن بر مصرف تظاهری اشاره می کند که برخی افراد هزینه و مصرف بیشتری در امر پوشاک دارند تا بدین وسیله تعلق خود را به طبقات بالاتر نشان دهند.

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بـررسي سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد 

هویت شخصی و هویت اجتماعی از آرای زیمل، گافمن و  جامعه شناس معاصر آنتونی گیدنز بر گرفته شده است  . این متفکران در مورد هویت شخصی و اجتماعی نظریه پردازی کرده و تلاش کرده است که  در تحلیل هویت بر شکاف میان فرد و جامعه و کنش و ساختار پل بزند  و فرایندهای هویت یابی و هویت سازی در دوران مدرن را با در نظر گرفتن تاثیرات دو سویه افراد و ساختارهای  اجتماعی تبیین کند.    مطابق این رویکرد “خود” یک هویت اجتماعی اولیه و بنیادی و الگویی برای فهم همه هویت های بعدی است و جنسیت در نحوه تشکیل خود نقشی تعیین کننده دارد،زیرا به تجربه فرد سامان می بخشد و آن را در خویش ادغام میکند(جنکینز،۱۰۳:۱۰۳)

در نظریه انتخاب عقلانی کنش گران را کنش گرانی عقلانی می داند که به دنبال اهدافی مشخص به کنش می پردازند،بنابراین کنش گران  عقلانی می کوشند تا در این تبادلات  بیشترین منافع و کمترین زیان را نصیب خود کنند و افراد برا ساس ارزشهای شخصی و اجتماعی دست به عمل می زنند .

همچنین درجریان پیشرفت علم و تکنولوژی، هر روز شاهد افزایش ارتباطات از طریق وسایل ارتباط جمعی هستیم. دراین روند سریع وچشمگیر، افراد با هنجارها وارزش های مختلف آشنا می شوند. بدین ترتیب ازطریق رسانه ها الگوهایی ازگروههای مختلف اختیارنموده و رفتار خود را مطابق با ارزش ها و قواعد آن گروه می نمایند.

از سوی دیگر براي پرداختن به سبك پوشش  باید توجه به مفهوم ديني حجاب را  هم در نظر گرفت در نتیجه متغیر دینداری و دستوراتی که در این زمینه در دین اسلام حایز اهمیت است مورد بررسی قرار می گیرد.

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید