یادگیری شناختی و یادگیری اجتماعی

یادگیری شناختی و یادگیری اجتماعی: دو الگوی یادگیری قبلی بر یادگیری پیوندی تاکید دارند. در مطالعه شکلهای پیچیده تری از یادگیری باید به نقش فرایندهای شناختی توجه کرد یعنی اینکه یادگیرنده چگونه ادراک می کند، ادراکات را سازمان می دهد و اطلاعات را مرور می کند. روان شناسان شناختی معتقدند که یادگیری در انسان را نمی توان بطور کامل بر حسب تداعی های شرطی تبیین کرد. البته هیچ کدام از دو رویکرد یادگیری تداعی و یادگیری شناختی به تنهایی تبیین کاملی از یادگیری به دست نمی دهند و می توان این دو را مکمل هم دانست. هر کدام جنبه هایی از یادگیری را تبیین می کند که دیگری آن را نادیده گرفته است.

نظریه یادگیری اجتماعی بر تعامل بین رفتار و محیط تاکید دارد. به عقیده تولمن یادگیری عبارت است از یک ساخت شناختی که حتی بی آنکه تقویتی در کار باشد صورت می پذیرد. انسان فرمانبردار غریزه ها و نیروهای درونی و همچنین پاسخگوی منفعل در برابر محرکات بیرونی نیست. نوع رفتار فرد تعیین کننده پاداش وی است و این به نوبه خود بر رفتار فرد اثر می گذارد. یادگیری اجتماعی بر مبنای یادگیری شناختی ارائه شده که بر شناخت و بینش فرد تکیه می کند و از این جهت از رفتارگرایی متمایز می شود. از منظر نظریه یادگیری اجتماعی، فرد در چهار مرحله رفتار را یاد می گیرد:

۱) توجه (نکات یادگیری): مشاهده رفتار الگو یا مدل و توجه به آن؛

۲) حفظ (مدل سازی): به یادسپاری رفتار حتی در شرایطی که الگو حضور ندارد؛

۳) باز تولید (تمرین و ایفای نقش): نشان دادن رفتاری مثل رفتار الگو در موقعیتهای مشابه؛

۴) تقویت (بازخور و پاداش): وقتی فرد در موقعیتهای مختلف، رفتارهایی را که از الگو یادگرفته است تکرار و پاداش دریافت می کند رفتار تقویت می شود ( :Stanley, 2004نقل از اسماعیل پور،۱۳۹۱).

۲-۳-۴) سبکهای یادگیری

کارکنان به لحاظ سبک یادگیری با هم متفاوت اند و این مساله باید مدنر مدیران قرار گیرد. از طرفی آموزش دهندگان نیز سبک یادگیری خاص خود را دارند. در آموزش کارکنان باید دقت شود که بین سبک یادگیری کارکنان و سبک آموزش دهنده انطباق وجود داشته باشد. کاربرد چرخه یادگیری کلب[۱] در آموزش و توسعه مدیریت موفقیت آمیز بوده است (Gray et al., 1966). یادگیری فرایندی است که از طریق آن دانش به وسیله تغییر در تجربه ایجاد می شود. یادگیری در یک چرخه چهار مرحله ای رخ می دهد و هر یک از این مراحل با سبک یادگیری متمایزی همراه است. از نظر کلب یادگیری فرایندی است که در طول عمر فرد وجود دارد و از تعامل مستمر فرد با محیط ناشی می شود، و شامل حس کردن، ادراک کردن، تفکر و رفتار است. چرخه یادگیری کلب از دو محور تشکیل می شود.

[۱] Kolb

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید