دانلود پایان نامه

دیدگاههاي نظري در مورد تصویربدنی

آزمایش در مورد پیچیدگی هاي تصویر بدنی با پرداختن به چشم اندازهاي جورواجور پیشرفت نمودهه.  در بین چشم اندازهاي نظري الان به نظریه ي شناختی – رفتاري توجه زیادي شده و این تا حدودي به این علته که این نظریه روش هاي روشن و کاملی رو براي امتحان و دخالت فراهم می‎کنه (کش و همکاران، ۲۰۰۲، به نقل از پروزنیسکی، ۲۰۰۴ ) و چشم انداز نظري کلی اون در مورد اتحاد مفاهیم کلیدي چون : فرق بین طرح ي خود، طرح ي تصویر بدنی، سرمایه گذاري تصویر بدنی، ناهمگونی، خود ایده آل و به همون اندازه اثر خطاهاي شناختی، افکار خودکار، احساسات تصویر بدنی و رفتارهاي جبران کنندهه با این حال همچنین روایات زیادي از فهم تصویر بدنی در نظر روان بررسی گري هست که در سال ۱۹۸۶ به وسیله فیشر تحقیقات دور و بر اون مورد مطالعه قرار گرفت. بینش هاي تخصصی بحث انگیزي در مورد نظریه ي روان بررسی گري در مورد تصویر بدنی هست، شبیه اون، نظریه ي فرهنگ اجتماعی (جکسون، ۲۰۰۲، به نقل از پروزنیسکی،۲۰۰۴ ) هم مطالبی رو پیشنهاد می کنه. این نظریه اثر قوی ظاهر فرد رو مطرح می کنه. در طول دهه هاي گذشته، در هر زمان پژوهشگران از چارچوب هاي نظري غالب براي مطالعه دلیل روان شناختی مشکل تصویر بدنی استفاده کردند.  بدین یاد در این قسمت ما به ارائه ي نظر هاي نظري مربوط به تصویر بدنی می‎پردازیم :

الف-  نظر روان تحلیلگري

تصویر بدنی تصویريه که ما از بدن ظاهري مون داریم.  یه درك داخلی از خود بیرونی، بدن و بازنمائی هاي ذهنی ،تغییر اون، پایه درکی از خود هستن.  فروید (۱۹۲۳)  من  رو به عنوان اولین و مقدماتی ترین من بدنی  شناخت.  من یا خود بدنی به ترکیبی از تجربه ي روانی درك بدنی، کارکرد بدنی و تصویر بدنی بر می شه فروید سایقا  و رویدادهاي بدنی رو به عنوان اساسی براي نظم تجربه می شناخت و تجسم خود بدنی و تجربه ي بدنی سازي  رو در پشت ایده آل سازي شناخت قرار می داده تا جائی که تا زمان فروید روان تحلیلگران بدن رو با ناهشیار، هم جهت می دونستن.

این باور در بین بسیاري از روان تحلیلگران هست که بعضی از بیماران که با دنیا عاطفی خودشون متناسب نمی شن ممکنه تجسم کامل اي از خود بدنی و خود روان شناختی نداشته باشن و بدن هاشون رو به عنوان راوي اون چیزي قرار می دن که لغات توانائی ابزار اونو ندارن.

ب نظر شناختی  رفتاري

ما بدنمان رو به عنوان یه پدیده ي روان شناختی در بین مجموعه اي از سازه هاي شناختی چند بعدي درك می کنیم. خیالات دیداري ممکنهً اولین ابزارهاي فکر کردن و فرآیند اطلاعات هستن.  پیاژه (۱۹۴۵) مشخص می کنه که نوزادان توانائی شناختی رو براي نگهداري خیالات ذهنی از اشیائی که دیده می شن و پس از دید اونا پنهون می شن دارا هستن.  تصویر بدنی سازه پیچیده اي در ارتباط با ادراکات و توجه هاي فرد در مورد ي بدن خودش مخصوصا در مورد ي ظاهر فیزیکی اش می باشه.  جنبه هاي اصلی حالت هاي تصاویر بدنی عبارتند از : آزمایش مثل رضایت بدنی، سرمایه گذاري مثل طرح، خود ظاهري و اهمیت ایده آل هاي ظاهري داخلی شده و عاطفه مثل هیجانات تصویر بدنی در شرایط خاص (رایگان، ۱۳۸۴).

محققان و متخصصان به گونه روزافزونی سازه ي چند بعدي رو با نمونه هاي مختلف تر و در مورد محدوده هاي دیگه کارکرد روانی – اجتماعی رو آزمایش کردند.  اون چیز که مسلمه اینه، بدن در سرتاسر زندگی، به عنوان یه تصویر، اثر مهمی رو بازي می کنه.  این تصویر به تصاویر دیداري محدود نمی شه بلکه از طرح ي تموم دریافت هاي حسی  که به گونه داخلی و بیرونی استنتاج می شه  و تجارب پردازش شده که ایستا نیس به عنوان، ” مجازي ” و تجسم شده تو یه دستگاه روان بالغ ایجاد شده.  باید به این دقت کنیم که بدن قسمتی از فرآیند پویا، به وسیله اون چیز که که ما به وسیله ي اون تلاش می کنیم تا تجارتمان رو سازمان دهیم و درك کنیم رشد می کنه (راحتی، ۱۳۸۶).


 

ج  نظر اجتماعی

تفاسیر بیولوژیک نتوانسته ان پاسخگوي نگران الان با لاغري، رژیم گرفتن و گزارش بزرگی از نارضایتی بدنی در بین زنان و تا حدي در بین مردها باشن.  تفاسیر متعددي براساس ي فشارهاي فرهنگی  اجتماعی و عوامل روان شناختی مطرحه.

کش و همکاران ( ۲۰۰۲ ) باور دارن که زنان از سن های نوجوانی که اجتماعی می شن براي دریافت اعتبار در مورد ي ارزش خود در مورد بقیه و این که جامعه به پاداش دادن به زنان با بدن هاي لاغر تمایل دارن، موافق می شن.  چاقی در بین زنان نسبت به مردها، اعتباري منفیه و گویا به عنوان نتیجه اي از از دست دادن کنترل خوده.

براچ(۱۹۸۷)  نوشتهه که گویا لاغر بودن برابر با زنانگیه و همچنین با زندگی خوشحال معادله پس لاغري با شادمانی مترادفه. مدل فرهنگی  اجتماعی این مسأله رو در بر می گیرد که فشارهاي فرهنگی و اجتماعی براي لاغري در بین زنان در نارضایتی بهنجار در مورد وزن اندازه ي بدن و ظاهر مشخص می شه.  همچنین براساس نظریه ي خود وسیله سازي تأکید فرهنگی اجتماعی بر بدن زنان، اونا رو به طرف انجام یه دید عینی ناظر و پرداختن به خودشون به عنوان اشیائی که براساس ظاهر آزمایش می شن جهت میده (رایگان، ۱۳۸۴).

 

۲-۲-۴-۲ عوامل تأثیرگذار بر تصویربدنی

در تحقیقات خیلی زیادي نبود رضایت مهم اي از اندازه و شکل بدن در بین زنان نشون داده شده تا حدي که وزن زنان به شکل یه نبود رضایت طبیعی توضیح شده (رودین  و سیلبرستین و همکاران، ۱۹۸۵) در مورد مردها با اینکه خوب شواهدي جمع آوري نشده، اما مشخص شده که مردها و پسران همراه با تأکید بر عضلانی شدن به گونه زیاد اي نبود رضایت از بدن خودشو گزارش می کنن.

عوامل مختلفی می تونن بر چگونگی پیدایش این توجه ها اثر داشته باشن برای مثال، تحقیقات نشون داده ان که الان اختلاف خیلی زیاد اي بین عقاید زیبائی که با تصویر رسانه ها نشون داده شده و اون چیز که که شکل و اندازه ي واقعی بدن زنان و مردانه، هست.  پس تعجب آور نیس که افراد زیادي تصویر منفی از بدن خود داشته باشن.  تحقیق دیگري در مورد اثر تصاویر ایده آل از زنان لاغر که در شوهاي تلویزیونی به نمایش گذاشته می شن به عنوان جمعیتی که براي جوونا جذاب هستن، انجام شد.  نتایج نشون داد که دیدن تصاویر زنان لاغر در شوهاي تلویزیونی باعث افزایش مقایسه ي اجتماعی و نارضایتی بدنی می شه (تیگمان  و همکاران، ۲۰۰۳).

پیام هاي ارائه شده از طرف جامعه، در مورد ي چگونگی ایده آل به نظررسیدن مردم (پیام هاي واقعی تهیه شده و ادراك پیام هر دو) بر تصویر بدنی اثر می گذارد.  توجه به اینکه نارضایتی بدنی و آزمایش شناختی از بدن شخص مثل درك وزن، به شکل بین فرهنگی مورد رسیدگی قرار گرفته تحقیقات گذشته مرحله اي از نارضایتی بدنی و رابطه اون با مشکلات خوردن رو بین اقوام و فرهنگ هاي مختلف مورد مقایسه قرار داده (پارکر  و بقیه، ۱۹۹۵  ) تعدادي از این یافتها نشون داد که زنان سفیدپوست و دختران نوجوان در امریکا نارضایتی بدنی بیشتر رو نسبت به زنان بقیه اقوام و فرهنگا بروز می دن. دو شاخص مهم براي آزمایش جذابیت بدنی زنان، شاخص مهم بدن نمايه توده بدني و شاخص شکل بدن هستن. تحقیقات آزمایشی فرهنگی، در بین چندین فرهنگ اقتصادي – اجتماعی نشون داده که شاخص حجم بدن تعیین کننده ي اول براي جذابیت هاي بدنی زنانه. از طرفی تحقیقات نشون داده ان که شهريا، (نمايه توده بدني ) زنان با شاخص حجم بدن پائین تر رو نسبت به همتاهاي روستائی شون ترجیح می دن (کش، ۲۰۰۲).

تغییر تصویربدنی منفی در زنان

گویا که از زمان خردسالی و ابتدا کودکی تا نوجوانی، هم عقاید کودکان در مورد خود جسمی‎شون و هم رابطه ي بین معنی بدن و تکریم به خود از نظر تحولی، تغییرات چشمگیري پیدا می‎کنه. نوزادان باید شناسائی خود، فرق گذاشتن بین فعالیت هاي حرکتی خود و پیامدهاي اونا از دنیا دور و رسیدن به کنترل بدنشان رو به گونه اي یاد بگیرند که بتونن فعالیت هاشون رو هدایت کنن.  در ابتداي زمان کودکی، معمولاً کودکان به دو توانائی اول از توانائی هاي بالا دست می یابند و در زمان مدرسه به گسترش و تصحیح توانائی هاي جسمی و حرکتی بزرگ می پردازند.  اینطوری، نظرات کودکان در مورد بعد جسمی شون در دور فعالیتا و توانائی هاي جسمی متمرکزه (کلر  و همکاران، ۱۹۷۸ ؛ به نقل از پوپ  و همکاران، ۱۹۸۸) همون طوري که کودکان به زمان نوجوانی نزدیک می‎شن تصویر بدنی اونا به گونه زیاد اي و باور اونا در مورد جذابیت هاي جسمی شون مربوط می شه.  در اصل  انتقالات ذهنی نوجوان در مورد خود و عقاید تندرو اونا در مورد جایگاه اونا در افکار سایرینه. تغییرات جسمی که با هم با رسیدن نوجوانان به بلوغ ظاهر می شه مرکز توجه و علاقه ي شدید اونا به خودشانه. نوجوانان خودمحور اینجور می اندیشند که خصوصیات و تغییرات جسمی اونا براي اطرافیانشان هم به همون اندازه چشم گیر و جالبه. با اینکه گویا که اندازه اهمیت تغییرات تحولی زمان بلوغ براي زنا و مردها متفاوته به این معنی که در نوجوانی آزمایش دختران از جذابیت جسمی شون، مهم ترین پیش بینی کننده ي نمره هاي خود پنداره ي آنهاست اما درجه بندي پسرها از خودکفایتی  خود، پیش بینی کننده ي بهتري از نمره هاي خود پنداره ي آنهاست (پوپ و همکاران، ۱۹۸۸  ). باید به این دقت کنیم که تحقیق هاي بسیاري نشون میده که تغییر جسمی و پنداره ي جسمی در نوجوانان براي دخترها و پسرها معناي متفاوتی داره. براي مثال در نوجوانی دخترها بیشتر از پسرها نسبت به بدن خود حساس هستن.  اندازه رسش جسمی هم در جریان بلوغ پیامدهاي روانی – اجتماعی مهمی داره که در مورد دخترها و پسرها متفاوته.  براي مثال گویا بلوغ زودرس در دخترها با معضلات هیجان و رفتاري مثل مدرسه گریزي و مصرف مواد مخدر همراهه.

این جور دخترها، همچنین از محبوبیت کمتري در نظر همسالانشان بهره مند هستن.  همچنین به نظر می‎رسد، عزت نفس دخترهاي جذاب بیشتر از دخترهائی که کمتر جذاب هستن تحت اثر تغییرات منفی وابسته به بلوغ قرار داره. محققین باور دارن این بدین دلیله که خود پنداره ي دخترهاي جذاب رابطه بیشتري با ظاهر جسمی خوب اونا داره.  به گونه کلی براي دخترها جامعه به روشنی این پیام رو اعلام می کنه که باید به این دقت کنیم که مطالعه در مورد گروه هاي همسالان نوجوان نشون میده که براي دخترها محبوبیت ” قشنگ باشه” رابطه محکمی با جذابیت جسمی داره.  اما در جریان آزمایش معضلات مربوط به تصویر بدنی با در نظر داشتن جذابیت هاي جسمی باید دو عامل رو در نظر بگیریم :

۱-ظاهر واقعی فرد؛

۲-معیارهاي فرد در مورد وضعیت ظاهري اش (پوپ و همکاران، ۱۹۸۸).

تصویر بدنی پدیده اي عینی نیس بلکه تجربه ي ذهنی فرد و آزمایش اون از بدنش می باشه.  البته همینجور که به همون اندازه هم، خصوصیات فیزیکی واقعی بدن فرد در تصویر بدنی اون تاثیرگذار می باشه.  باید به این دقت کنیم که هم تجربه ي ذهنی فرد که همون معیارهاي فرد رو در مورد وضعیت ظاهري اش در بر داره و هم خصوصیات فیزیکی واقعی براي رسیدن به درکی از تصویر بدنی مهم هستن.  تصویر بدنی و هویت اثر جنسی از خونواده اثر می پذیرد.  این اثر براساس واکنشیه که والدین به خود آزمایش دختر نوجوانشان نشون می دن و هم براساس شرایطی که خونواده ها دخترانشان رو آزمایش می کنن.  اونا این اثر رو به وسیله ایجاد ملاك هاي بیرونی مهم، براي دخترانشان اعمال می کنن و این آزمایش حتماً شامل آزمایش در مورد کفایت فیزیکی آنهاست (فیشر، ۱۹۸۶). مخصوصا ادبیات پژوهشی در مورد تغییر نوجوان به گونه کامل اي اهمیت رابطه مادر  و دختر رو در تغییر هویت دختران، در محدوده ي هویت اثر جنسی مطرح می کنه. گویا که مادران در انتقال از دوره ي دختري به زنونگی، براي دخترانشان، اثر یه الگو رو بازي می کنن که منابع اطلاعاتی مهمی براي اونا هستن و اونا رو راهنمائی می کنن.  اطلاعاتی در مورد اینکه اونا زن هستن و اینکه اونا باید چجوری احساس کنن، رفتار کنن و همچنین اینکه اونا باید چجوری بدنشان رو بسنجند. جالبه که این نشونه هست که ادراك مادران در مورد زنونگی شون با خود ادراکی دخترانشان در مورد زنونگی مرتبطه (جکسون و همکاران، ۱۹۹۹).

دختران تمایل دارن که در مورد تغییرات بدنی شون و در مورد قاعدگی شون، از مادران شون اطلاعات دریافت کنن.  پس هنگامی که در این برهه ي وقتی، رابطه ي مادر – دختر آسیب می بیند، دختران تغییرات بدنی رو به گونه منفی تجربه می کنن.  پس مادران موظفند براي کمک به دخترانشان به یاد مقابله و سازگاري با این تغییرات راهنمائی یابند و با هم تغییرات رو به گونه اساسی در ارتباطاتشان با دخترانشان به بحث بذارن (جکسون، ۱۹۹۹).

چاقی

چاقی به زیادي چربی بدن تصریح داره به گونه اي که خطر دچار شدن به بیماري هاي پزشکی رو پیش فرد افزایش میده.  اضافه وزن یا وزن اضافه بر وزن استاندارد، با اینکه معمولاً به عنوان شاخصی از چاقی به کار بسته می شه اما همیشه ممکنه بازتابی از فربهی (تجمع چربی در بدن) نباشه (مارکوس، لوین، کلارچین، ۲۰۰۳) چاقی بیشتر از حد، مخصوصا در ناحیه ي شکم، با افزایش خطر سلامتی خیلی اتحاد داره. تعریف چاقی موضوع مطالعه هاي زیادي بوده.  روشی که به گونه گسترده براي تعریف چاقی پذیرفته می باشه، محاسبه ي شاخص توده ي بدن (نمايه توده بدني) که عبارته از تقسیم وزن بدن طبق کیلوگرم بر مجذور قد طبق متر (صادقی، ۱۳۸۷).

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

رشته: روانشناسی    تمایل: عمومی

عنوان:

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

زمستون ۱۳۹۳

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید