پایان نامه روانشناسی : عملکرد مدیران

ن بر وظایف مدیران آموزشی ۸۸
جدول(۴-۴): مدل به دست آمده از رگرسیون گام به گام با توجه به بیشترین تاثیر متغیرها ۸۹
جدول(۴-۵): خلاصه تحلیل واریانس در مورد هریک از مولفه های مدیریت زمان ۹۲
جدول(۴-۶): ضرایب معادله رگرسیون گام به گام (مدل باقی مانده) ۹۴

جدول(۴-۷): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه کیفیت بخشی به آموزش با شرح وظایف ۹۷
جدول(۴-۸): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تحکیم باورهای دینی با شرح وظایف آنان ۹۸
جدول(۴-۹): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان با شرح وظایف آنان ۹۹
جدول(۴-۱۰): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش‌آموزان با شرح وظایف ۱۰۱
جدول(۴-۱۱): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب با شرح وظایف آنان ۱۰۲
جدول(۴-۱۲): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه کیفیت بخشی به آموزش ۱۰۴
جدول(۴-۱۳): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تحکیم باورهای دینی ۱۰۵
جدول(۴-۱۴): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه ارتقاء کارآمدی و اثربخش فعالیت مدیران و معلمان ۱۰۶
جدول(۴-۱۵): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش‌آموزان ۱۰۷
جدول(۴-۱۶): نتایج آزمون t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب ۱۰۹

فهرست نمودار
عنوان صفحه
۲-۱ نمودار انگیزش ۳۱

کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعاریف متغیرها

۱-۱- مقدمه:
انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گیتی شگفتی آفرین و خلاق بوده است و با قدرت تفکر و اندیشهای که خداوند به او ارزانی داشته و با کسب علم و معرفت میتواند در طول حیاتش منشأ اثرات مفید برای جامعه و مردم در سازمانها باشد.
لازم به ذکر است که جامعه امروز، جامعه سازمانی است. کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا میآیند، بیشتر سالها رشد و پرورش خود را درسازمانهایی به نام مدرسه میگذرانند، و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان به نحوی در سازمانهای دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی مشغل کار میشوند. امروزه، بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری میشود. در یکی کار میکنیم و از خدمات و تولیدات سازمانهای دیگر بهره مند میشویم بعضی از آنها بزرگ و پیچیدهاند نظیر سازمانهای دولتی و صنعتی، دانشگاهها و بعضی دیگر کوچک و سادهاند نظیر شرکتهای خصوصی و مدارس (علاقه‌بند ۱۳۸۲، ص ۳)
همچنین مدیران، به عنوان گردانندگان اصلی سازمانها، نقش مهمی در بهسازی فعالیتهای سازمانی ایفا میکنند. به دلیل اهمیت این نقش، امروزه، مدیریت به عنوان کار و حرفهای تلقی میشود که اشتغال به آن مستلزم پیش آمادگی و آموزش است (علاقه بند ۱۳۸۲، ص ۱)
بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت ضروری است، مدیریت آموزشی در مقایسه با سایر مدیریتها از لحاظ تأثیری که در جریان و گردش فعالیتهای آموزشی بر کیفیت فارغ التحصیلانی که وارد دوره های آموزشی مدیریت میشوند از اهمیت بیشتری برخوردار است و توجه به مدیریت آموزشی در بردارنده نتیجه آنی و آتی است. نتیجه آنی حاصل از مدیریت کسانی که شرایط و صلاحیت کار در سازمان آموزشی را کسب کرده باشند، بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی خاطر کارکنان از مدیر و کار و هماهنگ ساختن تلاشها در شکل دهی به امکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتیجه تقویت روحیه کارکنان آمادگی بار شکوفایی و خلاقیت، نوآوری و تحرک کارکنان است. نتایج آتی توجه به مدیریت آموزشی تاثیر بسزایی است که مدیران آموزشی می‌توانند در رشد ذهنی، شناخت، درک و فهم مدیران دیگر داشته باشند بنابراین با تربیت مدیران شایسته برای سازمان‌های آموزشی میتوان کیفیت تمام حرف موجود در جامعه را رشد داد و در صورت انتخاب مدیران ناشایست در مراکز آموزشی باید سقوط کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه همه رشته های آموزشی عالی و بالاخره جامعه و تمامی حرف موجود در آن را پیشبینی نمود (بهرنگی، ۱۳۷۴، ص ۱۱).
مدیران باید سازمان خود را به سوی آیندهای ناشناخته هدایت کنند که کامیابی در آن را پر تلاطم نیز به توانمندی آنها در تجسم و درک دنیای پیچیده و انباشته از ظرافتها، ناپایداریها، و موانع و واقعیتهای انکارناپذیر بستگی دارد (اسفندیاری – ۱۳۸۳)
امروزه اساس مدیریت زمان به صرف اثربخشی اوقات استوار است و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار میآید در مدیریت زمان از فنونی استفاده میشود که افراد میتوانند با صرف حداقل زمان بیشترین نتایج را بدست آورند . مدیران باید از هر چیزی که مانع انجام به موقع کارهای مهم میگردد دوری کنند مدیریت زمان به مدیران شهامت تفویض اختیار را میدهد و بدین ترتیب میتوانند بهرهوری خود را به حداکثر برسانند (رضائیان، ۱۳۸۰)
هدف اصلی مدیریت زمان کار هوشمندانه و زیرکانه به جای کار سخت است زیرکی به این معنی است که بتوانیم کارها را اولویت بندی کرده و از مهمترین کارها آغاز کنیم برای بالا بردن کارایی و بهرهوری سازمان (جسمی ۱۳۷۹). مدیریت زمان یعنی چه طور از زمان استفاده کنیم نه این که چه طور در وقت صرفهجویی کنیم.
۱-۲- بیان مسأله:
از ویژگیهای دنیای ما افزایش روز افزون نیازهای انسان است. نیاز به کشف علل پدیده ها، نیاز به فتح دریچههای پنهان علم، نیاز به رشته های گوناگون علمی، نیاز به تشکیلات و سازمانهای منظم…
در میان همه این نیازها و نیازمندیها و برای بیشتر استفاده کردن از امکانات و استعدادها و بهتر رسیدن به مطلوب نیاز به مدیریت از اولویت خاصی برخوردار است زیرا با نقشی که مدیریت در بازدهی امکانات، سرعت عمل و هرز نرفتن استعدادها دارد این ضرورت هرچه بیشتر قابل درک است (دامغانی، ۱۳۸۳،
ص ۱۷)
الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن پرورش همه جانبه فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر را بر عهده دارند اصطلاحاً نظام آموزش و پرورش نامیده میشوند، امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده عام اجتماعی جزء لاینفک زندگی اجتماعی به شمار میرود پیدایی و گسترش این نظامها حاکی از اهمیت روز افزون امر آموزش و پرورش در جهان کنونی است (علاقه بند، ۱۳۸۴، ص ۷)
مدیران آموزشی کسانی هستند که در تصمیم گیریهای آموزشی و پرورشی نقش دارند رفتار و عملکرد آنان جریان آموزش و پرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد علاوه بر داشتن معلومات در زمینه آموزش و پرورش تسلط بر روشها و مهارتهای عملی، باید به اندازه کافی سابقه آموزشی داشته باشند تا بتوانند ماموریت اصلی و مسائل و مشکلات کار خود را به درستی درک کنند. (علاقه بند ۱۳۸۴، ص ۱۴)
عملکرد مدیر عبارت است از میزان کارایی و اثربخشی مدیر در تعیین هدفهای مناسب عملکرد و میزان اثربخشی و کارایی سازمان در تحقق اهداف تعیین شده می‌باشد.
مسئولیتهای مدیران سازمانها ایجاب میکند که عملکرد انان در آن واحد هم کارآمد و هم اثربخش باشد. زمان از جمله نعمتهای گرانبهایی است که در اختیار انسان قرار گرفته عاملی است با قابلیت انعطاف نامحدود برای دستهبندی فعالیتهایی که منجر به عملکرد میشود و در خدمت افزایش توانمندی افراد قرار میگیرد. (حجات، ۱۳۸۸)
همچنین مقوله مدیریت زمان سالهاست که ذهن افراد و صاحب نظران را به خود مشغول کرده حقیقت آن است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را، چرا که زمان اساساً اداره شدنی نیست و خواه یا ناخواه زمان میگذرد و این ما هستیم که بایستی از آن به خوبی استفاده کنیم. (خسروی و قربانی، ۱۳۸۳)
بطور کلی مدیریت زمان ایجاد زمینه مشارکت است برای هر فرد سازمانی در جهت اخذ نتیجه از وظایفی که برنامه تعیین میکند و در عین حال با حداکثر توان سعی در محترم شمردن سازمان دارد (اسفندیاری، ۱۳۸۳)
مدیران همواره بخش قابل ملاحظهای از وقت خود را صرف اموری میکنند که سودی برای سازمان آنها ندارد در صورتی که جوهره مدیریت زمان این است که مدیران بهترین و پرانرژی ترین اوقات خود را صرف مهمترین کارها کنند تا به بیشترین نتایج برسند (جسمی، ۱۳۷۹)
لذا این پژوهش در صدد بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران با شرح وظایف مدیران آموزشی با رویکرد مدیریت زمان بوده است این پژوهش در راستای پاسخ به این سئوال است که آیا عملکرد مدیران با وظایف مدیران آموزشی و زمانی که برای انجام این وظایف صرف میکنند انطباق دارد یا نه که در صورت عدم انطباق عملکرد مدیران با وظایف آنان پیشرد هدفهای آموزش میسر نشده است و در نتیجه منابع سازمان آموزش و پرورش به هدر خواهد رفت.

۱-۳- اهمیت وضرورت مسأله:
آموزش و پرورش از دیرباز، نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. آداب و رسوم، اعتقادات، ارزشها، نگرشها، رفتارها و دانشها و مهارتهای جامعه از طریق فراگردهای پرورش و آموزش قابل انتقال بوده. ایفای این وظیفه را رسماً آموزش و پرورش بر عهده می گیرد و یادگیری عمدتاً در شرایط و وضعیتهای سازمان یافته، طبق برنامهها و اهداف مشخص صورت میگیرد (علاقه‌بند، ۱۳۸۴)
نظامهای آموزش و پرورش به مرور پی میبرند که در شرایط پیچیده امروز بدون مدیریت و رهبری موثر، قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیتهای فزاینده خویش باشند. از یک سو با آشکار شدن اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل آموزش و پرورش حساسیت بیشتری پیدا میکنند از این رو نوع آموزش و پرورش و شیوه عملکرد مدیران در معرض پرسش قرار میگیرد (علاقه بند، ۱۳۸۴ ص ۱۵)
در بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمانهای آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش راهبردی دارد زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها انسانی است و نقش و رسالت آنها، از یک سو و تبدیل انسانهای خام به انسانهای صنعتگر، خلاق، خودآگاه و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای انسانی جامعه خواهد شد.
اگر سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی است که با آن سروکار دارند اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند یا در فرایند یادگیری و یاددهی وقفهای به وجود آورند حاصل کارشان در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثری خواهد داشت (نیکبختان ۱۳۷۹، ص ۶)
بنابراین عملکرد مدیران در سطح آموزش و پرورش از مدرسه تا وزارتخانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمیتواند بدون داشتن مدیران شایسته، دلسوز، متعادل و متقی و اندیشمند به اهداف خود برسند.
با توجه به جمعیت منطقه پاکدشت و مهاجرخیز بودن این منطقه باعث کمبود فضای آموزشی برای دانش‌آموزان می‌شود و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص مدیریت مدارس این منطقه را حساس‌تر می‌کند علاوه بر این با در نظر گرفتن این مسئله که مدارس ابتدایی و مدیریت آن از اهمیت بسزایی در بین مدیریت مقاطع دیگر برخوردار است زیرا سر و کار با کودکانی است که آسیب‌پذیرترین مقطع آموزشی را آغاز می‌کنند تا استعدادها و شخصیت کودکان در این دوره شکل می‌گیرد بنابراین ضرورت و اهمیت پژوهش در این منطقه و مقطع مد نظر قرار می‌گیرد.
از دیرباز مبحث زمان و مدیریت بر آن مورد توجه انسان بوده است علما و دانشمندان نقطه نظرات گوناگون ارائه کردهاند که در دین اسلام نیز اهمیت زمان و لزوم بهره گیری مناسب از آن مورد تأکید قرار گرفته است. حضرت علی(ع) میفرماید.
فرصتها همانند ابری در حال سپری شدن هستند، قبل از آن که از دست بروند آن را غنیمت شمارید تا دچار پشیمانی نگردید.
امروزه نیز مدیریت زمان در علم مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است از این رو مدیریت زمان علم کنترل زمان و استفاده صحیح از آن نیز نامیده میشود (مرکز اطلاعات فنی ایران، ۱۳۸۸)
۱-۴- اهداف تحقیق:
هدف کلی:
بررسی میزان انطباق عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان پاکدشت با رویکرد: مدیریت زمان
اهداف جزئی:
۱- بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی با شرح وظایف آنان برای کیفیت بخشی به آموزش
۲- بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی با شرح وظایف آنان برای تحکیم باورهای دینی
۳- بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی با شرح وظایف آنان برای ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان
۴- بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی با شرح وظایف آنان برای تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان
۵- بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی با شرح وظایف آنان برای عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب
۶- بررسی مناسبت زمان اختصاص یافته از سوی مدیران دوره ابتدایی به کیفیت بخشی به آموزشی
۷- بررسی مناسبت زمان اختصاص یافته از سوی مدیران دوره ابتدایی به تحکیم باورهای دینی.
۸- بررسی مناسبت زمان اختصاص یافته از سوی مدیران دوره ابتدایی به ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان
۹- بررسی مناسبت زمان اختصاص یافته از سوی مدیران دوره ابتدایی به تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد سالم بین دانش آموزان
۱۰- بررسی مناسبت زمان اختصاص یافته از سوی مدیران دوره ابتدایی به توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب .

۱-۵- سوالات تحقیق:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- آیا عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه کیفیت بخشی به آموزش با شرح وظایف آنان انطباق دارد.
۲- آیا عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تحکیم باورهای دینی با شرح وظایف آنان انطباق دارد.
۳- آیا عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان با شرح وظایف آنان انطباق دارد.
۴- آیا عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش‌آموزان با شرح وظایف آنان انطباق دارد.
۵- آیا عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب با شرح وظایف آنان انطباق دارد.
۶- آیا زمان اختصاص یافته از سوی مدیران به کیفیت بخشی به آموزش مناسب بوده است؟
۷- آیا زمان اختصاص یافته از سوی مدیران به تحکیم باورهای دینی مناسب بوده است؟
۸- آیا زمان اختصاص یافته از سوی مدیران به ارتقاء کارآمدی و اثربخش فعالیت مدیران و معلمان تناسب دارند.
۹- آیا زمان اختصاص یافته از سوی مدیران به تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان مناسب بوده است؟
۱۰- آیا زمان اختصاص یافته از سوی مدیران به عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب مناسب بوده است؟

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:
تعاریف نظری:
کیفیت بخشی به آموزش: ایجاد تغییرات موفقیت آمیز در نظام آموزشی. (اعضای گروه آموزشی‏، ۱۳۸۵)
تحکیم باورهای دینی: مقاوم سازی و ایجاد روحیه مقاومت در برابر لغزشها و انحرافات که خودشناسی از بصیرت‏، ایمان‏، تمرین و ممارست و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید