پایان نامه رشته روانشناسی : آموزش ضمن خدمت-خرید و دانلود پایان نامه کامل

مناسب نیست (

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات
مقدمه ۳
بیان مسئله ۳
ضرورت و اهمیت پژوهش ۴
هدف اصلی پژوهش ۵
هدف های فرعی تحقیق ۵
فرضیه های تحقیق ۶
تعاریف مفهومی و عملیاتی ۷
فصل دوم: ادبیات نظری
مقدمه ۱۰
آموزش کارکنان ۱۰
ضرورت آموزش کارکنان ۱۱

اصول آموزش ضمن خدمت ۱۱
تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی ۱۳
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش کارکنان ۱۴
آموزش مجازی ۲۱
عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازی ۲۳
راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی ۲۶
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وری ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ۲۸
توانمند سازی و بهره وری ۳۰
بهره وری ۳۳
تاریخچه بهره وری ۳۵
انواع بهره وری ۳۷
سطوح بهره وری ۳۷
دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری ۳۸
شاخص های بهره وری ۴۱
ویژگی های بهره وری ۴۲
عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در سازمان ۴۲
عوامل کاهش بهره وری ۴۴
ارکان اصلی دانش بهره وری ۴۵
مشکلات بهره وری ۴۶
محور بهره وری ۴۶
تأثیر بهره وری در نظام اجتماعی ۴۷
نقش منابع انسانی ۴۸
راه های ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ۴۹
عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ۵۰
فرهنگ بهره وری ۵۲
فرهنگ بهره وری منابع انسانی ۵۳
روابط انسانی و بهره وری در نظام آموزشی ۵۶
نتایج تحقیقات پیشین ۵۷

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جمع بندی ۵۸
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۶۱
روش تحقیق ۶۱
جامعه آماری ۶۱
نمونه و روش نمونه گیری ۶۱
روش گردآوری اطلاعات ۶۱
ابزارهای تحقیق ۶۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها ۶۵
تحلیل داده ها ۷۰
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه ۸۰
بحث و نتیجه گیری ۸۰
محدودیت ها ۸۳
الف- در اختیار پژوهشگر ۸۳
ب- خارج از اختیار پژوهشگر ۸۳
پیشنهادها ۸۴
منابع ۸۵
ضمائم ۹۰

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۴: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت گروه نمونه ۶۵
جدول ۲-۴: فراوانی و درصد فراوانی سابقه کاری گروه نمونه ۶۶
جدول ۳-۴: مشخصات توصیفی بهره وری و متغیر های آن در گروه های نمونه ۶۷
جدول ۴-۴: مشخصات توصیفی متغیر رضایت از برگزاری دوره های مجازی در گروه های نمونه ۶۷
جدول ۵-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وری و خرده مقیاسهای آن در گروه نمونه ۶۸
جدول ۶-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده های رضایت از برگذاری دوره های ضمن خدمت به شیوه مجازی در گروه نمونه ۶۹
جدول ۷-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان ۷۰
جدول ۸-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان ۷۱
جدول ۹-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان ۷۲
جدول ۱۰-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان ۷۳

جدول ۱۲-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان ۷۶
جدول ۱۳-۴ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان ۷۷

فهرست شکل و نمودارها
عنوان صفحه

شکل ۱-۲ ۴۰
نمودار۱-۲: عوامل موثر بر بهره وری ۵۲
نمودار ۱-۴: فراوانی جنسیت گروه نمونه ۶۵
نمودار ۳-۴: فراوانی سابقه کاری گروه نمونه ۶۶

چکیده
هدف اصلی انجام پژوهش بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی بر بهره وری سازمان صدا و سیما است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، که در مجموع ۹۰۰۰ نفر هستند و نمونه مورد مطالعه ۳۶۸ نفر می باشد ، که با بهره گرفتن از فرمول کوکران مشخص شده است و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش دو پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑلاﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ و پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی است. تحلیل داده ها در این پژوهش در بخش توصیفی بوسیله فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از طریق همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان داد که با افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی میزان توانایی ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی ، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار ، سازگاری و بهره وری کارکنان بالاتر می رود.

کلید واژه ها: بهره وری منابع انسانی ، صدا و سیما ، دوره ضمن خدمت مجازی .

فصل اول
کلیات

مقدمه
این فصل از پژوهش در برگیرنده بخش های مقدمه ، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوال های پژوهش ، متغیر های پژوهش و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها می باشد.

بیان مسئله
آموزش ، کارآمدترین ابزار و قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف می باشد. با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون فناوری و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع ، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق براساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد . برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمانها روزآمد باشند باید به طور مداوم آموزش ببینند . آموزش کارکنان از مهمترین عوامل بهبود نظام وفعالیتهای هر سازمان است . در این میان آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان ، از آن جهت دارای اهمیت است که غالبا در سازمانهای متفاوت کارکنان برای شرکت در آموزشگاههای گوناگون ناگزیدند محل خدمت خود را ترک کنند و این امر مشکلات جدی برای انجام دادن امور و وظایف سازمانی به وجود می آورد (طالبی ، ۱۳۸۵ : ۲۷).
تفاوت بین آموزش سنتی و آموزش براساس امکانات فناوری های ارتباطی جدید ، تنها در ورود فناوری نیست ، بلکه تفاوت بین این دو ، بیشتر در نوع نگاه به یادگیری است . فناوری اطلاعات ، محیطی را برای یادگیرنده فراهم می سازد تا او به طور فعال و از طریق تعامل با افراد و منابع گوناگون ، فرضیه های خود را بیازماید و دانش خود را شکل دهد. در آموزش ضمن خدمت بطور مجازی باید توجه داشت که بافت فرهنگی ، اساسی ترین حامی یا مانع هرگونه تغییرات در بعضی از جوامع ، ویژگیهای فرهنگی اجتماعی زمینه مناسبی را برای ورود فناوری های جدید فراهم میکنند ضمن تاکید بر نقش اساسی بافت فرهنگی برای حمایت از ورود فناوری به تربیت کارکنان ، عناصر اصلی آن شامل : دیدگاه مشترک اعضای گروه، میزان دسترسی به فناوری ، صلاحیت حرفه ای مربیان ، همکاری فنی ، نوع نگاه به تدریس ، و ارزیابی خط مشی های پشتیبان باید مورد توجه قرار گیرد ( شمس ، ۱۳۸۶ : ۳۸). از آنجا که آموزش های ضمن خدمت به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های انطباق پذیری کارکنان با وظایف و شغل خود و هماهنگ شدن با نیازهای سازمان محسوب می شود، لذا وجود هرگونه انحراف و کج روی در آن، شالوده و شاکله نظام آموزشی را زیر سؤال برده و ضررهای عدیده ای را در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی در قالب الگوهای نتیجه گر (محصول، خروجی و پیامد) به بار آورده و انجام صحیح آموز شهای ضمن خدمت سبب بهبود انجام کار، کاهش هزینه های اضافی، افزایش بهره وری، پرورش استعدادها و افزایش علاقه به ادامه خدمت و مواردی همانند خواهد بود. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش یافتن این پاسخ است که برگزاری آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی می تواند باعث بهبود بهره وری در سازمان صدا و سیما شود؟

ضرورت و اهمیت پژوهش
پیشرفت شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات آن در عرصه های مختلف و فعالیتهای اداری و خدماتی موسسات و سازمانها ، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و ضروری ساخته است. بررسی ها نشان داده اجرای دوره های آموزشی (ضمن خدمت) باعث اثر بخشی و افزایش بهره وری شده ، از طرفی کارایی را بالا برده و سطح توانایی کارکنان را افزایش می دهد و همچنین عملکرد را بهبود بخشیده و آنها را برای مسئولیت های مهمتر در آینده آماده می کند.
اما برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به شیوه حضوری مشکلاتی را در بر داشته و همچنین با ظهور رایانه و امکاناتی که در احتیار می گذارد آموزشهای مجازی رشد قابل توجهی داشته است(فتحی واجارگاه و پرداختچی، ۱۳۹۰ : ۵۹). لذا با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل گیری است، اجرای نظام های مجازی به منظور ارائه خدمات و فن آوری های جدید در زمینه ی تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز اساسی مطرح شده است.
در نتیجه ضرورت و اهمیت موضوع به این موارد اشاره می کند که آموزش های ضمن خدمت به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های انطباق پذیری کارکنان با وظایف و شغل خود و هماهنگ شدن با نیازهای سازمان محسوب می شود و از آنجایی که برگذاری دوره های حضوری دارای مشکلات و موانعی است و اینکه برگذاری دوره های مجازی به تازگی شروع شده و ممکن است بهره وری لازم برای کارمند را نداشته باشد.

هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی بر بهره وری سازمان صدا و سیما می باشد.

هدف های فرعی تحقیق
تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.
تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما.
تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما.
تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما.

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بهروری کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وحمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما رابطه وجود دارد.
میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری وجود دارد.
میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری وجود دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی
ضمن خدمت مجازی (تعریف مفهومی): آموزشی است که در جهت بهبود نظامدار ومداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت و رفتارهایی که به رفاه آنها و سازمان محل خدمتشان کمک نماید و سبب افزایش کارایی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات بالاتر گردد.
ضمن خدمت مجازی (تعریف عملیاتی): در پژوهش حاضر عبارت است از امتیاز حاصل از پاسخ آزمودنی ها به سوالات درج شده درباره شرکت در دوره های اموزش ضمن خدمت مجازی در پرسشنامه محقق ساخته .
بهره وری (تعریف مفهومی): سازمان بین اللملی کار بهره وری را این گونه تعریف می کند که بهره وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید با داده های به کاررفته برای تولید آن ستاده ؛ که داده ها می توانند زمین ، سرمایه ، نیروی کار و عوامل دیگر باشند
بهره وری (تعریف عملیاتی): منظور از بهره وری در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه ۲۶ سوال ﻫﺮﺳﻲ، ﺑلاﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (۱۹۸۳) بدست می آورد . این پرسشنامه شامل این خرده مقیاسها می باشد. توانایی ،درک و شناخت شغل، حمایت سازمانی ، انگیزش، بازخورد ، اعتبار و سازگاری.
توانایی: منظور از توانایی در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات ۱ ، ۲ و۳ مورد سنجش قرار گرفته است.
درک و شناخت شغل: منظور از درک و شناخت شغل در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷ مورد سنجش قرار گرفته است.
حمایت سازمانی : منظور از حمایت سازمانی در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ مورد سنجش قرار گرفته است.
انگیزش: منظور از انگیزش در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ مورد سنجش قرار گرفته است.
بازخورد : منظور از بازخورد در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ مورد سنجش قرار گرفته است.
اعتبار : منظور از اعتبار در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ مورد سنجش قرار گرفته است.
سازگاری: منظور از سازگاری در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی است که در سوالات ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ مورد سنجش قرار گرفته است.

فصل دوم
ادبیات نظری

مقدمه
این فصل با هدف آشنایی با مباحث نظری و پیشینه پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش نگارش شده است . در بخش مباحث نظری در ابتدا به تعریف اجمالی به آموزش ضمن خدمت کارکنان بخصوص ضمن خدمت مجازی پرداخته شده و در ادامه پیرامون بهره وری در سازمان ها و کارکنان بحث شده است و در بخش پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مطرح شده است.

آموزش کارکنان
منظور از آموزش کارکنان کلیه مساعی و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید(ابطحی ، ۱۳۸۳: ۵۳). به عبارتی دیگر ، اموزش کارکنان عبارت است از مجموعه ای از کنش ها و فعالیت های هدفمند و سیستماتیک به منظور ایجاد تغییرات لازم در ساختار شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی که بین عامل یاددهنده و یادگیرنده به صورت کنش متقابل در جهت اصلاح بهبود عملکرد شغلی صورت می گیرد(رمضانی ، ۱۳۸۹: ۳۴).

ضرورت آموزش کارکنان
بنا به موارد طرح شده می توان مهم‌ترین عواملی که نیاز به آموزش را در سازمان نشان می‌دهد را به شرح زیر عنوان کرد:
جابجایی های افقی و عمودی در سازمان
ورود کارکنان جدید یه سازمان
پیشرفت سریع در علوم و تکنولوژِی
تزریق روابط انسانی به سازمان
حرکت به سوی بهره‌وری همه جانبه در سازمان
پیچیده و به سمت ماشینی شدن سازمان و …(شریعتمداری ، ۱۳۸۷)
امروزه به اعتقاد همه صاحبنظران و متخصصان، فراگیری علوم به صورت دانش عمومی محور و فراگیری علوم و کسب مهارتهای لازم در زمینه‌های تخصصی به صورت خاص به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت بالایی در امر توسعه کلان برخوردار است. این اهمیت از آن جا است که انسان تنها از طریق آموزش می‌تواند تواناییهای خاص و نامحدود خود را از بالقوه بودن به سمت فعل به حرکت در آورد. البته باید در نظر داشت که در فرهنگهای متعالی آموزش تنها با پرورش می‌تواند سودمند باشد(خوش نویس ، ۱۳۸۷: ۶۶).

اصول آموزش ضمن خدمت
اصول اموزش کارکنان با توجه به مقتضیات سنی ، زمانی ،

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید