منابع تحقیق درباره آیین دادرسی کیفری

جرم از سوی شخص مورد نظر دست یابیم . شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . قاضی لازم است مستند علم... ادامه

منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

اقامه شهادت را مسقط حد نمی داند . ماده 125 قانون مذکور ، توبه مرتکب لواط یا تفخیذ یا نظایر آن را قبل از اقامه شهادت ، مسقط حد دانسته و بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است . و در ماده 126... ادامه

منابع مقاله درمورد وزارت امور خارجه

نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجاز است و زن اهل کتاب زنی است که مسیحی، یهودی یا کلیمی باشد، اما نکاح مرد مسلمان با مشرک و کافر غیر کتابی باطل است.(امامی،1384،ص404)با این توضیح جای بسی... ادامه

منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

عمومی که توسط مرکز تحقیقات توسعه قضایی در تهران تدوین گردید و بخش دیگر یعنی حدود و قصاص و دیات که در قم و در مرکزی فقهی به نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تدوین گردید . در آبان ماه 1386... ادامه