پایان نامه – بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایرانسایت دانلود پایان نامه

منظور از فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غيربه ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معيني دريافت گردد. مطابق قانون، روش... ادامه