تحقیق درمورد پروتیینی، پروکاسپاز، ۳۳۰، (۶۳).

سلول های زایای بیضهی موش انجماد یافته انجام گرفت، افزایش بیان این ژن گزارش شد، در این تحقیق کاهش بیان BAX در گروه انجمادی گزارش شده بود و علت افزایش P53به دخالت آن در ترمیم DNAسلول ربط داده شده بود (۶۳).
۱-۵-۱-۴-کاسپاز ۳۳۰
پروکاسپاز ۳ پروتیینی ۳۲ کیلو دالتونی است که به طور معمول در سیتوزول سلول ها قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید