دانلود تحقیق با موضوع (گیل، ۱۹۷۲)، واتکینز، ۱۹۶۳،

استفاده کرد (فراشاه ۱۳۸۵).
۱-نظریه‌ی روان کاوی
هیپنوتیزم حالتی از واپس روی نسبی که در آن آزمودنی فاقد کنترل‌های حاکم بر هوشیاری کامل دوره بیداری است و به همین دلیل تکانشی برخورد می‌کند و در خیال بافی غوطه ور می‌شود (گیل ۱۹۷۲)
به اعتقاد واتکینز در سال ۱۹۶۳، هیپنوتیزم پلی میان خاطرات زمان حال و اتفاق مشابه در گذشته می‌باشد. این

دیدگاهتان را بنویسید