منبع پایان نامه درباره مروانیان، اموریان، خرصت، معدویت

بود نه دیگر مخالفان خلیفه وقت، که تا قرن ها بعد با خلفا، امیران و شاهان ایرانی ، از جمله سلجوقیان ، درگیری داشتند. عباسیان چنان که از همان هنگام شکل گیری سیاست خرصت طلبانه شان در دوره اموریان و مروانیان پیدا بود به سبب عدم مشروعیت دینی و اجتماعی تکیه بر مصلحت بنیادهای سیاسی داشته و از مساله مهدی و معدویت در میان مسلمانان نزدیک به

دیدگاهتان را بنویسید