پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر اقلیم، کشورهای پیشرفته، محیط زیست

دانلود پایان نامه

اختصار شرح داده می شود:
۱- تعیین چارچوب پیمان تغییر اقلیم
۲- پیمان تنوع زیستی
۳- بیانیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه
۴- دستور جلسه ۲۱
۵- اصول جنگل
اصول چارچوب پیمان تغییر اقلیم عبارت است از این که تغییر اقلیم مشکلی جدی و جهانی بوده و کشورهای پیشرفته باید بر اساس هزینه هایی که در پیمان در نظر گرفته می شود به

دیدگاهتان را بنویسید