پایان نامه با کلید واژگان انعطاف پذیری، شبیه سازی

دانلود پایان نامه

خصوصیت افزایش انعطاف پذیری آنها است. این لیگاندها به طور عمده در کمپلکس به صورت ۱:۱ طراحی می شوند. گسترش روزافزون این دسته از لیگاندها سبب شده است که از آنها برای درک بهتر خواص فیزیکی و شیمیائی تعداد بیشتری از یونهای مجاور از طریق شبیه سازی استفاده شود. ]۲۵،۲۷[
تلاش برای ساخت سیستمهای آزمایشگاهی که خواص کاتالیستی آنزیمها را

دیدگاهتان را بنویسید