پایان نامه درمورد متفاوت،، پاولینگ، الکترونی،، ۱-متیل-۱-نیتروزواوره

انجام داد. در شکل ۱-۹ ساختار شیمیایی مولکول ۱-متیل-۱-نیتروزواوره آمده است.

شکل ۱-۹) ساختار شیمیایی ۱-متیل-۱-نتروزواوره.

۱-۱۱) الکترونگاتیوی
در مفهوم VBبرای پیوند های جفت الکترونی، به اشتراک گذاشتن الکترون ها به وسیله هسته های دو عنصر متفاوت، به میزان نا مساوی رخ می دهد. پاولینگ مفهوم اشتراک نامساوی را بر حسب

دیدگاهتان را بنویسید