دانلود تحقیق با موضوع تتراد، سایکولوژیک، می‌شود.)، -تضعیف

دانلود پایان نامه

نباشد انفکاک از محور درمان خارج خواهد بود و درمان گر کنترلی برسوژه نخواهد داشت و سوژه به دنبال تداعی‌های ذهنی خود خواهد رفت (فتحی ۱۳۹۰).
تتراد سایکولوژیک: چهار عنصری پدیدهای است که اگر در هر فردی ایجاد شود هیپنوتیزم صورت می‌گیرد. تتراد سایکولوژیک عبارت است از:
-کاهش دامنه توجه (توجه بیمار به یک نقطه معطوف می‌شود.)
-تضعیف

دیدگاهتان را بنویسید