منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

کدگذاری جایگشتی۳۸ که به دلیل کاربرد کم از توضیح آن خودداری شده است.

شکل(۳-۲ ) نمودار گردشی الگوریتم ژنتیک
۳-۳-۱-۲ جمعیت اولیه
جمعیت اولیه۳۹ از تعدادی عضو تشکیل شده است که هر عضو را یک کروموزوم می نامند. هر عضو یا کروموزوم شامل یک مقدار معین برای هر یک از پارامتر ها (متغیرهای مستقل که باید مقدار آن توسط الگوریتم بهینه

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید