منبع پایان نامه درباره باراری، سفارت، عصرپوشش، (سمان)

شیعیبرگزیدگان اصحاب هادی (ع) و امام عسگری (ع) بوده است که همواره مورد اعتماد و در خور ستایش خاندان پیامبر قرار گرفته است
شهرت اجتماعی ابوعمرو عثمان بین سعید (سمان) از این روست که وی به خرید و فروش روغن می پرداخت و در نگاه همگان یک فرد باراری افرادی تلقی می شد تا بر مقوله نیابت و سفارت از سوی امام عصرپوشش گذارد و غیر از

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید