پایان نامه با کلید واژه های مشتمل، لیستی، معتبرترین، لیست‌های

دانلود پایان نامه

اجتماعی نیز از این روش به همراه تلفیقی از سایر روش‌های مطرح در این حوزه استفاده خواهد شد.
Nielson در سال ۱۹۹۱ به عنوان یکی از اولین کسانی که به بررسی واسط کاربری و نرم افزار به روش ارزیابی مکاشفه ای پرداخت و لیستی مشتمل بر ۱۰ عنوان را برای این کار ایجاد کرد. این لیست در حال حاضر نیز به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین لیست‌های

دیدگاهتان را بنویسید