پایان نامه درباره گزارشگری مالی/مدل عامل ماليات

پایان نامه درباره گزارشگری مالی/مدل عامل ماليات

مدل اطلاعات كامل – عامل ماليات:

مدل هاي تعديل شده مالياتي بر اين باورند كه سرمايه گذاران به بازده هاي بالاي سهام توجه     مي كنند تا سود سهام، تحميل بدهي مالياتي بر سود سهام منجر به اين مي شود كه پرداخت هاي سود، بازده قبل از ماليات سهامداران را افزايش مي دهد.

در تئوري قيمت گذاري دارايي های سرمايه اي، سرمايه‌گذاران قيمت پايين تر سهام را بر سود سهام به دليل اثرات مالياتي ترجيح مي دهند. يك نتيجه مدل تعديل شده مالياتي تفكيك سرمايه گذاران بر اساس ترجيحات آنان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش اثرات مالياتي بر سود تقسيمي است.

اولين مدل توسط ميلرو موديلياني (1961) مطرح شد. در تحقيق ديگر موديلياني (1982) به اين نتيجه رسيد كه تأثير مشتريان و موكلين فقط پاسخگويي تغيير اسمي در تركيب پرتفوليو است نه تفاوتهاي اصلي پيش بيني شده توسط ميلر(1977).

ماسوليزو ترومن [1](1988) تقسيم سود نقدي را بصورت محصول هزينه هاي سود انتقالي سود سهام مدل بندي كردند. مدل آنها نشان مي دهد كه سرمايه گذاران با بدهي هاي مالياتي متفاوت در مورد سياست تقسيم سود و سرمايه گذاري شركت هم عقيده نمي باشند. به همان اندازه كه بدهي های مالياتي، سود سهام را افزايش (كاهش) مي دهد، پرداخت سود سهام كاهش (افزايش) مي يابد، در حالي كه سرمايه گذاري مجدد سود افزايش (كاهش) مي يابد. مدل بسط داده شده توسط مدل فارارو سلوين[2] (1976) بر اين فرض استوار است كه سرمايه گذاران، سود پس از ماليات را افزايش مي دهند. اين مدل مدعي است كه هيچ سودي نبايست پرداخت شود و اين كه بايد بازخريد سهام براي تقسيم سود شركت بكار گرفته شود. افرادي كه با پرداخت سود، به دليل بار مالياتي آن موافق نبوده و معتقدند كه پرداخت سود، اثري بر ارزش بازار سهام ندارند عبارتند از:

ماسوليز و ترومن (1988) فارار و سلوين (1976)  اوريچ [3](1979)، يك مدل مستقل زماني ارائه كردند كه بر اساس آن منافع سهامداران را افزايش مي دهند و معتقدند كه توزيع سود به دليل ثابت بودن و ارزيابي كمتر از سرمايه شركت صورت مي گيرد.

البته سرمايه گذار، مي تواند از خريد سهامي كه پرداخت سود را به همراه دارد اجتناب كند تا از ماليات پرداختی در امان باشد به همين ترتيب با استفاده از استراتژي ميلر و اسچولز (1978) كه  براي ارائه اولين بار مطرح شد، سهامداران مي توانند سهام با سود پرداختي بخرند و سود سهام دريافت نمايند و به همين ترتيب براي سرمايه گذاري در اوراق بهادار معاف از ماليات پول قرض بگيرند.

2-14-4-2) مدل نابرابري اطلاعاتي[4](عدم تقارن اطلاعاتی) :

وجود اطلاعات نابرابر ميان مديران و مالكان در بازار، پايه و اساس تلاش هاي سه گانه و مجزا براي تشريح سياست  تقسیم سود است مدل نابرابري اطلاعاتي به سه دسته تقسيم مي شود:

الف: مدل علامت دهي يا انعكاس[5]

ب: هزينه نمايندگي [6]

ج: فرض جريان نقدي آزاد

[1] Masulis & Trveman

[2] Farrar & Slwyn

[3]Averhach

[4] Model of information ASymmetries

[5] Signalling models

6-Agency cost

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری