پایان نامه درمورد می‌کند،، انتخاب۴۱، ۳-۳-۱-۴،

کنید تابع هزینه یک مسئله بهینه‌سازی به شکل باشد، و هدف ما کمینه نمودن با توجه به بردار پارامترهای باشد. تابع برازندگی متناسب با تابع هدف فوق بصورت زیر پیشنهاد می‌گردد،
(۳-۲)

۳-۳-۱-۴ انتخاب
عملگر انتخاب۴۱ تعیین می‌کند، کدام یک از افراد جمعیت کنونی اجازه دارند خصوصیات ژنتیکی خود را به نسل بعدی منتقل نمایند.
اولویت دادن

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید