پایان نامه درمورد می‌کند،، انتخاب۴۱، ۳-۳-۱-۴،

دانلود پایان نامه

کنید تابع هزینه یک مسئله بهینه‌سازی به شکل باشد، و هدف ما کمینه نمودن با توجه به بردار پارامترهای باشد. تابع برازندگی متناسب با تابع هدف فوق بصورت زیر پیشنهاد می‌گردد،
(۳-۲)

۳-۳-۱-۴ انتخاب
عملگر انتخاب۴۱ تعیین می‌کند، کدام یک از افراد جمعیت کنونی اجازه دارند خصوصیات ژنتیکی خود را به نسل بعدی منتقل نمایند.
اولویت دادن

دیدگاهتان را بنویسید