پایان نامه درمورد (b)،، قطبیت، (h)، (n)

دانلود پایان نامه

d h b f l p قطبیت پیوند NO
برای CO بار اتمی C(1) در تمامی ساختار ها افزایش بسیار جزئی یافته است و بار اتمی O(3) در ساختار های (b)، (d)، (f)، (j)، (l)و (p) کاهش یافته است و در ساختار های (h) و (n) تقریبأ بدون تغییر مانده است . قطبیت پیوند در ساختارهای (b)، (d)و (f) کاهش پیدا کرده و در

دیدگاهتان را بنویسید