تحقیق درمورد P53، آپوپتوز، زایای، (۶۷).

فرصت ترمیم برای سلول و ممانعت از پیشروی سلول به سمت آپوپتوز می شود. از سوی دیگر P53 تحت تاثیر تغییرات اکسایشی و کاهشی در سلول باعث افزایش نسخه برداری از ژن BAX و پیشبرد آپوپتوز سلولی می گردد (۶۷). قرارگیری سلول زایای بیضه ی موش صحرایی در معرض پراکسید هیدروژن باعث افزایش P53در این سلول ها می شود (۶۲). در بررسی بیان ژن P53 که در

دیدگاهتان را بنویسید