منابع مقاله درمورد برنامه پنجم توسعه، آموزش کارکنان، ابزار پژوهش

(سنگه، ۱۹۹۹)
* (گاروين، ۱۹۹۳)
* (مارکوارت، ۱۹۹۶)
* (مامفورد، ۱۹۹۷)
* (گاهه، ۲۰۰۳)
۴

تعادل بين کار و خانواده
* راهبردهايي براي ايجاد تعادل بين کار و زندگي تدوين شود.
* پرداخت پاداش و مزايا برمبناي عملکرد باشد نه فقط حضور فيزيکي
* محيط حمايتي براي کارکنان سازمان فراهم شود.
* قراردادهايي با مراکز مشاوره عقد شود تا کارکنان و خانواده آنها بتوانند از آن استفاده نمايند.
* امکانات ورزشي و تفريحي براي کارکنان و خانواده هاي آنها فراهم شود.
* ساعات کاري کارکناني که دلايل موجه دارند (مثلاً مراقبت از افراد سالخورده و …) شناور شود.
* (سنگه، ۱۹۹۹)
* (گاروين، ۱۹۹۳)
* (مارکوارت، ۱۹۹۶)
* (مامفورد، ۱۹۹۷)
* (گاهه، ۲۰۰۳)
۵

تجربه اندوزي
* دوره هاي آموزشي براي کارکناني که يادگيري سازماني زمينه هاي شغلي آنها را پوشش مي دهد برگزار شود.
* از تجارب سازمان هاي ديگر در زمينه يادگيري سازماني استفاده شود.
* از نرم افزارهاي شبيه سازي در رسته هاي شغلي که به آنها نياز است براي تجربه اندوزي بيشتر استفاده شود.
* چرخش شغلي کارکنان در وظايفي که شرايط احراز آنها را دارند مورد توجه قرار گيرد تا کارکنان بتوانند به کسب تجربه و افزايش يادگيري خود در رسته هاي شغلي مختلف سازمان بپردازند.
* (سنگه، ۱۹۹۹)
* (گاروين، ۱۹۹۳)
* (مارکوارت، ۱۹۹۶)
* (مامفورد، ۱۹۹۷)
* (گاهه، ۲۰۰۳)
۶

مديريت زمان
* فرصت هاي آموزشي گسترده اي براي کارکنان فراهم شود.
* بر نحوه برگزاري و ميزان اثربخشي برنامه هاي يادگيري نظارت شود.
* فعاليت هاي سازماني اولويت بندي شود تا اولويت هاي غير ضروري شناسايي شوند.
* براي کارکنان سازمان دوره هاي آموزشي مديريت زمان برگزار شود.
* وظايف سازماني به گونه اي تدوين شوند که فرصت زماني لازم براي انجام آنها فراهم باشد.
* (سنگه، ۱۹۹۹)
* (گاروين، ۱۹۹۳)
* (مارکوارت، ۱۹۹۶)
* (مامفورد، ۱۹۹۷)
* (گاهه، ۲۰۰۳)

متغير وابسته
۷
يادگيري سازماني
مهارت هاي شخصي
* به سوابق تجربي و مديريتي افرادي که جهت انتصاب به پست هاي مديريتي معرفي مي شوند توجه شود.
* بودجه مناسبي براي تربيت و پرورش افراد مبتکر و خلاق در سازمان تخصيص داده شود.
* از نخبگان بيرون از سازمان براي آموزش کارکنان سازمان دعوت به عمل آيد.
* مديران سازمان از استقرار نظام پيشنهادات و انتقادات استقبال نمايند.
* برنامه هاي راهبردي آموزش و يادگيري کارکنان با استفاده از فنوني که بيشتر اثربخش است مورد توجه قرار گيرد.
* چشم انداز و رسالت هاي سازمان با توجه به امکانات، ظرفيت ها و با توجه به سند چشم انداز بيست ساله و برنامه پنجم توسعه تدوين شود.
* مديران ارشد بر تحقق راهبردهاي مربوط به واحدهاي سازماني نظارت مستمري داشته باشند.
* سنگه (۱۹۹۰)
۸

الگوي ذهني
* مديران سازمان محيط سازماني را براي اظهارات صادقانه و آزادانه کارکنان درباره مسائل کاري فراهم نمايند.
* مديران سازمان امکان پياده سازي پيشنهادها و ايده هاي مناسب را فراهم سازند.
* مديران سازمان محيط سازماني را به گونه اي شکل دهند که امکان ابراز افکار و عقايد مختلف و سازنده فراهم شود.
* جلساتي با حضور کارکنان بخش هاي مختلف و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات سازماني تشکيل شود.
* کارکنان به تبادل تجربيات و اطلاعات از طريق امتيازات ويژه همچون پاداش، ارتقاء و افزايش دامنه مسئوليت ها ترغيب شوند.
* جلسات تبادل نظر با سخنراني افراد متخصص و با تجربه برگزار شود.
* گروه هاي ويژه اي در قالب اتاق هاي فکر، گروه هاي حل مسئله و … تشکيل شود.
* سنگه (۱۹۹۰)

۹
يادگيري سازماني
چشم انداز مشترک
* مديران سازماني بسترهاي اتخاد تصميمات توسط سطوح پايين تر سازماني را فراهم آورند.
* مديران سازماني به درجه اي از آزادي عمل براي کاکنان در انجام وظايف شغلي خودشان بپردازند.
* مديران سازماني به شناسايي موارد کاري که امکان تفويض اختيار آنها وجود دارد اقدام نمايند.
* مديران سازماني به پاسخگو بودن کارکنان نسبت به حوزه هايي که تفويض اختيار کرده اند ملزم باشند.
* راهبردهايي براي ايجاد تعادل بين کار و زندگي تدوين شود.
* پرداخت پاداش و مزايا برمبناي عملکرد باشد نه فقط حضور فيزيکي
* محيط حمايتي براي کارکنان سازمان فراهم شود.
* سنگه (۱۹۹۰)
۱۰

يادگيري تيمي
* قراردادهايي با مراکز مشاوره عقد شود تا کارکنان و خانواده آنها بتوانند از آن استفاده نمايند.
* امکانات ورزشي و تفريحي براي کارکنان و خانواده هاي آنها فراهم شود.
* ساعات کاري کارکناني که دلايل موجه دارند (مثلاً مراقبت از افراد سالخورده و …) شناور شود.
* فرصت هاي آموزشي گسترده اي براي کارکنان فراهم شود.
* بر نحوه برگزاري و ميزان اثربخشي برنامه هاي يادگيري نظارت شود.
* فعاليت هاي سازماني اولويت بندي شود تا اولويت هاي غير ضروري شناسايي شوند.
* براي کارکنان سازمان دوره هاي آموزشي مديريت زمان برگزار شود.
* سنگه (۱۹۹۰)
۱۱

تفکر سيستمي
* وظايف سازماني به گونه اي تدوين شوند که فرصت زماني لازم براي انجام آنها فراهم باشد.
* دوره هاي آموزشي براي کارکناني که يادگيري سازماني زمينه هاي شغلي آنها را پوشش مي دهد برگزار شود.
* از تجارب سازمان هاي ديگر در زمينه يادگيري سازماني استفاده شود.
* از نرم افزارهاي شبيه سازي در رسته هاي شغلي که به آنها نياز است براي تجربه اندوزي ب
يشتر استفاده شود.
* چرخش شغلي کارکنان در وظايفي که شرايط احراز آنها را دارند مورد توجه قرار گيرد تا کارکنان بتوانند به کسب تجربه و افزايش يادگيري خود در رسته هاي شغلي مختلف سازمان بپردازند.
* سنگه (۱۹۹۰)
۲-۲۰) خلاصه فصل دوم
در اين فصل در ابتدا بيان شد که يادگيري سازماني چيزي فراتر از مجموع توان يادگيري افراد است و سازمان ها توانايي يادگيري خود را با خروج افراد از دست مي دهند‌ و به بحث در زمينه يادگيري، نظريات مطرح يادگيري(رفتاري، شناختي، يادگيري گشتالت، يادگيري شناختي-اجتماعي)، انواع يادگيري (يادگيري براي بقاء، يادگيري انطباقي، يادگيري تعميمي) و مواردي از اين دست مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه يادگيري سازماني از ديدگاه صاحبنظران مختلف بررسي شد و بيان شد که يادگيري سازماني به معناي کشف و تصحيح خطاها مي باشد. همچنين تفاوت يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده مورد توجه قرار گرفت و بيان شد که اين دو مفاهيم مترادف نيستند و يادگيري سازماني به مفهوم يادگيري افراد و گروه هاي درون سازمان و سازمان يادگيرنده به معني يادگيري سازمان به عنوان سيستم کلي است و به عبارتي سازمان يادگيرنده حاصل يادگيري سازماني است. بعد از اين فراز به بحث در زمينه سازمان يادگيرنده، تاريخچه آن، سير تحول و نظريه پردازان مطرح در اين زمينه پرداخته شد و در انتها پيشينه پژوهشي مرتبط و مدل مفهومي و تحليلي تحقيق بيان شد.

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱- مقدمه
پژوهش و کنجکاوي از تمايلات طبيعي بشر است و ميل به شناخت و ارضاي اين حس موجب دست يافتن به مجهولات زيادي شده است.به همين دليل بشر در قرن حاضر به پيشرفت هاي چشمگيري در تمامي زمينه هاي علمي دست يافته است. اصول و قوانين علمي عمدتاً حاصل پژوهشهاي قرن اخير دانشمنداني است که روش هاي علمي را به کار گرفته و پژوهشهاي ارزنده اي انجام داده اند. اما بايد توجه داشت آنچه که موجب شده جوهره علمي حيات پيدا کند، وقوف به اکتشافات و نتايج علمي نيست بلکه شناخت و درک عميق روش ها يعني شيوه هايي است که بشر براي پيشرفت علم به کار بسته است.
به منظور بررسي علل پديده ها، روش هاي گوناگوني وجود دارد. بهترين روش، روشي است که به شناخت حقيقت بينجامد و براي رسيدن به حقيقت ناب، مي بايست روش هاي علمي را که به حقيقت مي رسد شناخت و از ميان آنها بهترين و مناسب ترين را برگزيد. انتخاب روش انجام تحقيق با توجه به هدف و ماهيت موضوع و اتفاقاتي که در حين اجرا رخ مي دهد خواهد بود. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق، مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق تر، آسان تر و ارزان تر در نيل به اهداف، که همانا يافتن پاسخ هايي براي فرضيات تحقيق مورد نظر مي باشد، هدايت نمايد. در فصل حاضر به ترتيب روش پژوهش، ويژگي هاي جامعه، نمونه و روش نمونه گيري، ابزار و ويژگي هاي آن (روايي و پايايي)، روش اجراي تحقيق و روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون هاي آماري مربوط مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۳-۲)نوع و روش پژوهش
روش انجام تحقيق حاضر بر مبناي هدف تحقيق از نوع کاربردي مي باشد زيرا نتايجي که در مورد جامعه آماري به دست مي يابد فوراً قابل استفاده مي باشد. پژوهش حاضر درصدد آن بوده است كه با استفاده از ابزارهاي خود به بررسي سوال هاي پژوهش در زمينه عوامل موثر بر يادگيري سازماني ناجا بپردازد به اين خاطر روش پژوهش از لحاظ چگونگي جمع آوري اطلاعات از جمله پژوهش هاي توصيفي_پيمايشي است.
۳-۳) جامعه آماري
جامعه تمامي عناصري است كه به گروه تعريف شده اي تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هايي از جامعه است كه عملاً درجريان يك تحقيق گردآوري مي‌شود. جامعه آماري‌ اين‌ پژوهش عبارت است از کليه کاکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس که طبق برآوردهاي صورت گرفته ۳۰۴ نفر بوده اند.
۳-۴) نمونه و روش نمونه گيري
نمونه آماري عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه آماري باشند. از آنجايي که نظرسنجي از تمامي جامعه آماري ذکر شده به علت پراکندگي و گستردگي مقدور نبود لذا به انتخاب نمونه از جامعه مبادرت ورزيده شد. در اين پژوهش با استفاده از فرمول کوکران۹۰، نمونه اي به حجم ۱۷۰ نفر انتخاب شد. همچنين براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. در ذيل فرايند انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ذکر شده است:

۳-۵) روش هاي گردآوري اطلاعات
عمده ترين روش هاي جمع آوري اطلاعات در پژوهش حاضر عبارت است از:
۱) مطالعات اسنادي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات مربوطه، از منابع كتابخانه اي همانند كتاب، مقالات، همايش ها و همچنين منابع اينترنتي استفاده شده است.
۲) تحقيقات ميداني: در اين قسمت به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۶) ابزارهاي گردآوري اطلاعات
ابزار پژوهش حاضر شامل دو بخش ذيل است:
الف) بخش اول: براي بررسي عوامل موثر بر يادگيري سازماني ناجا از پرسشنامه اي محقق ساخته که شامل ۳۳ سئوالي است استفاده شده و سوالات (۱ تا ۷) بُعد رهبري مناسب، سوالات (۸ تا ۱۴) بُعد فضاي تعميقي، سوالات (۱۵ تا ۱۸) بُعد بومي سازي، سوالات (۱۹ تا ۲۴) بُعد تعادل بين کار و خانواده، سوالات (۲۵ تا ۲۹) بُعد مديريت زمان و نهايتاً سوالات (۳۰ تا ۳۳) بُعد تجربه اندوزي را مورد سن
جش قرار داده است.
ب) بخش دوم:: براي بررسي وضعيت يادگيري سازماني کارکنان سازمان ناجا از پرسشنامه استاندارد سنگه (۱۹۹۰) که شامل ۳۵ سئوالي است استفاده شده و سوالات (۳۴ تا ۴۰) بُعد مهارت هاي شخصي، سوالات (۴۱ تا ۴۷) بُعد الگوي ذهني، سوالات (۴۸ تا ۵۴) بُعد چشم انداز مشترک، سوالات (۵۵ تا ۶۱) بُعد يادگيري تيمي و نهايتاً سوالات (۶۲ تا ۶۸) بُعد تفکر سيستمي را مورد سنجش قرار داده است.
۳-۶-۱)روش سنجش روايي پرسشنامه
مفهوم روايي به اين سؤال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد؟ به عبارت ديگر آزموني داراي روايي است که براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است مناسب باشد و به همين دليل اصطلاح روايي به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است، اشاره مي کند. در خصوص روايي پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش از روايي صوري و محتوايي استفاده شده است.
۳-۶-۲) روش سنجش پايايي پرسشنامه
پايايي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است كه به دقت آن در طول زمان اشاره دارد. معمولاً پايايي مترادف با قابليت اعتماد، ثبات، همساني، قابليت پيش بيني، دقت يا صحت به كار مي رود. به عبارت ديگر هرگاه افراد با پيروي از قواعد توصيه شده همانند يكديگر اعداد يكساني را به مجموعه اي از رفتارهاي مشخصي، اختصاص داده باشند. اين داده ها عيني است. به بيان آماري هر چه ضريب همسبتگي بين نظرات افراد بيشتر و واريانس آنها كمتر باشد اين داده ها از عينيت بيشتري برخوردار است. يکي از شيوه هاي مرسوم براي تعيين پايايي استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ (Cronbach’s Alpha) مي باشد و آلفاي کرونباخ به طورکلي با استفاده فرمول ذيل محاسبه مي شود.

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید