منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون

ترکیبات است. PCR از رگرسیون برای تبدیل Scroesهای PC به غلظت‌ها استفاده می‌کند، این کار، فاکتور آنالیز۴۴ نامیده می‌شود. در عمل تعدادی ترکیبات در یک سری از مخلوط‌ها همیشه شناخته شده نیست، در یک مخلوط پیچیده غیر ممکن است که تعداد همه ترکیبات مهم را دقیقاً بدانیم، حتی اگر این تعداد را هم بدانیم باز هم تعداد اجزاء اصلی و مهم، اغلب

دیدگاهتان را بنویسید