منبع پایان نامه درباره توقیعات، {امام، .))، میهات

شیعیان مورد اعتماد کم از ارتباط او با حضرت حجت آگاهی نداشته . شیخ طوسی درباره عثمان بن سعید می نویسد
“توقیقات صاحب الامر توسط او و فرزندش محمد {نائب و سفیر دوم} به شیعیان و خواص پدرش {امام عسگری (ع) } می رسید این توقیعات شامل او امر و میهات امام پاسخ مسائل شیعیان بود .))
امام یازدهم در حدیثی عثمان بن سعید را وکیل خود

دیدگاهتان را بنویسید