پایان نامه ارشد درباره ضدتوموری، اختصاری، Sn، (۱-۱۵):

به‌خوبی جلا می‌گیرد. از گروه آهن‌ها است که سخت و قابل انعطاف بوده و دارای عدد اتمی ۲۸ می باشد. کمپلکس تیکل نیز برای درمان تومورهای سرطانی مفید می باشد.
مشتقات فلزی کمپلکس های قلع نیز فعالیت ضدتوموری علیه سلولهای سرطانی سینه نشان می دهند شکل (۱-۱۵).

شکل (۱-۱۵): قلع عنصری است شیمیایی با علامت اختصاری Sn و با عدد اتمی

دیدگاهتان را بنویسید