پایان نامه ارشد درباره لیگاندهای، ۷۹.، طلای، کمپلکس‌های

تر است، بنابراین فرم پایدارتر کمپلکس‌های آن با لیگاندهای دهنده اتم نیتروژن یا اکسیژن است و برای طلای I لیگاندهای دهنده اتم سولفور و فسفر مناسب است.

شکل (۱-۱۱) طلا عنصری است فلزی با عدد اتمی ۷۹. طلا به طور طبیعی میل ترکیبی بسیار پایینی با کلیه عناصر نشان می‌دهد و به همین دلیل عمدتاً در طبیعت به صورت فلز خالص یافت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید