پایان نامه با کلمات کلیدی عباراتی، می‌بایستی، ۳-۲-، زیبان

کاربر پیام خطا دهد و یا بازخوردی از سیستم به کاربر داده شود.
۳-۲- ایجاد ارتباط یک به یک بین سیستم و دنیای واقعی۲۲:

سیستم می‌بایستی به زیبان کاربر صحیت کند و از کلمات و عبارات دنیای واقعی کاربر استفاده شود نه عباراتی که مختص سیستم هستند. بهتر است عبارات و کلمات استفاده شده در طراحی سیستم در دنیای واقعی مصداق داشته باشد و به

دیدگاهتان را بنویسید