پایان نامه با کلید واژه های صورت منطقی

در طراحی سیستم در دنیای واقعی مصداق داشته باشد و به صورت منطقی و طبیعی در کنار هم قرار گیرند.
۳-۳- کنترل کاربر و آزادی۲۳ :

کاربران در برخی مواقع خطاهایی در کار با سیستم‌ایجاد می‌کنند و در‌اینگونه مواقع، نیاز به خروج از سیستم است. به همین منظور معمولا در طراحی‌ها امکان بازگشت به حالت قبل وجود داشته باشد.
۳-۴- رعایت استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید